Forskrift om fredning for Bjorsund naturreservat i Grimstad og Øyestad kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1982-05-07-807
PublisertII 1982 s 248
Ikrafttredelse07.05.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjorsund naturreservat i Grimstad, Arendal og Øyestad kommuner, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Grimstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Bjorsund i Grimstad og Øyestad kommuner, Aust-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982 under betegnelsen «Bjorsund naturreservat».

II

Fredningen berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 1/6, 1/9, 1/11, 20, 1/17, 4/1, 3, 4/2, 69/40, 70/1, 70/3, 70/4 og 70/5.

Det fredete areal er ca 750 dekar, derav ca 500 dekar vannareal.

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1981, og følger deretter vannkanten ved normal vannstand langs Bjorsundet til pkt. 2, grensen går derfra langs en grøft til pkt. 3, følger så steingjerdet til pkt. 4 og videre langs vegen til pkt. 5, grensen går langs bekken til pkt. 6, følger deretter trestolpene til en lysledning fram til pkt. 7, går så videre sørover i rette linjer til knekkpunktene 8, 9, 10 og 11, fra pkt. 11 går grensen i rett linje østover til pkt. 12, den følger vannkanten ved normal vannstand til pkt. 13, går så i rette linjer over Rore gjennom knekkpunktene 14 og 15 fram til pkt. 16, grensen følger vannkanten ved normal vannstand fram til pkt. 17, går deretter i rett linje nordover til pkt. 18 og videre i rett linje vestover til pkt. 19, derfra går grensen igjen i rett linje nordover langs Bjorsundet gjennom punktene 20 og 21, fra pkt. 21 følger den vannkanten fram til pkt. 22 og derfra i rett linje over elva tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: Punkt i trestolpe til høgspentledning.

Pkt. 2: Punkt i gjerdestolpe.

Pkt. 3: Punkt der forlengelsen av steingjerdet krysser driftsvegen.

Pkt. 4: Punkt der driftsvegen krysser sydlige avgrensning av hovedveien til Sandnes.

Pkt. 5: Punkt der bekken kommer ut av et rør under vegen.

Pkt. 6: Punkt der bekken krysser driftsvegen under en steinbro.

Pkt. 7: Punkt i trestolpe til lysledning, stolpe nr. 6 fra vegen.

Pkt. 8: Punkt i stein som ligger i stien ca. 23 meter øst for bergvegg.

Pkt. 9: Punkt i stor stein ved bar fjellnabbe.

Pkt. 10: Punkt i eiendomsgrensen 1/6 - 1/9 ca 50 meter sørøst for grensepåle.

Pkt. 11: Punkt i eiendomsgrensen 1/9 - 1/6 ca 100 meter nordøst for grenserøys.

Pkt. 12: Punkt der bart fjell stikker ut i vannet.

Pkt. 13: Punkt der eiendomsgrensen 4/2 - 4/1, 3 krysser vannkanten.

Pkt. 14: Høyeste punkt på holme i vannet.

Pkt. 15: Høyeste punkt på holme i vannet.

Pkt. 16: Punkt på vedlagte kart i målestokk 1:5.000 i vannkanten ytterst på odden.

Pkt. 17: Punkt der eiendomsgrensen 70/3 - 70/5 krysser vannkanten.

Pkt. 18: Punkt i grenserøys mellom eiendommene 70/5 - 70/4 ca 10 meter nord for bergvegg.

Pkt. 19: Punkt i marka i retning 286° og avstand ca 200 meter fra pkt. 18.

Pkt. 20: Punkt i eiendomsgrensen 70/5 - 70/4 ca 10 meter fra vannkanten.

Pkt. 21: Punkt i rød jernpåle i eindomsgrensen 70/4 - 70/1.

Pkt. 22: Punkt der eiendomsgrensen 70/1 - 70/3 krysser vannkanten ca 20 meter fra grenserøys.

Kart i målestokk 1:5.000 og fredningsbestemmelser oppbevares i Grimstad og Øyestad kommuner, hos fylkesmannen i Aust-Agder og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka og punktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og oppsynsøyemed
2.motorisert ferdsel på vannet og på eksisterende driftsveger som ledd i næringsmessig virksomhet.
3.fløting, drift av tømmer på frossen eller snødekt mark, isbelagt vann, og på eksisterende driftsveger om sommeren
4.beiting i samsvar med tidligere bruksmåte
5.tapping av elvevannet til jordbruksformål
6.utøvelse av eksisterende fiske- og båtrettigheter
7.jakt på hjortedyr i samsvar med gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne
8.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt
9.manøvrering av vannstanden innenfor gjeldende reglement.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.

VII

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtsel skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VIII

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Aust-Agder.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.