Forskrift om vern for Skottjern naturreservat, Tromøy kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1982-05-07-808
PublisertII 1982 s 252
Ikrafttredelse07.05.1982
Sist endretFOR-1989-10-06-1066
Endrer
Gjelder forSkottjern naturreservat, Tromøy kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tromøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 6. oktober 1989 nr. 1066.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Skottjern i Tromøy kommune, Aust-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982 under betegnelsen «Skottjern naturreservat».

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er grensene for naturreservatet endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 6. oktober 1989.

II

Fredningen berører følgende gnr./bnr.: 16/1, 16/6, 16/9, 10, 11, 16/39, 17/4, og 17/9.

Det fredete areal er ca 15 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1989. Kartet oppbevares i Tromøy kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og oppsynsøyemed
2.tapping av vannet til jordbruksformål
3.vedlikehold av eksisterende grøfter
4.drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinje

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.

VII

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Aust-Agder.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.