Forskrift om fredning for Tromlingene naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning i Tromøy kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1982-05-07-809
PublisertII 1982 s 255
Ikrafttredelse07.05.1982
Sist endretFOR-2000-12-15-1462
Endrer
Gjelder forTromlingene naturreservat, Tromøy kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tromøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er den vestlige delen av Tromlingene i Tromøy kommune, Aust-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982 under betegnelsen «Tromlingene naturreservat».

I medhold av samme lovs § 14, 2. ledd jfr. §§ 21 og 23, fredes fuglelivet på den østlige delen av Tromlingene.

II

Fredningen berører følgende gnr./bnr. (sameie): 19/1, 19/2, 3, 9, 19/4, 18, 22, 19/6, 7, 19/8, 19/12, 20, 24, 19/13, 19/14, 19/16, 27, 19/19, 19/31, 19/33, 20/3 og 20/9, 10.

Reservatet har et areal på ca 500 dekar inklusive sjøområdene.

Arealet med fuglelivsfredningen er ca 700 dekar inklusive sjøområdene.

Naturreservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i en rett linje med retning 352° som går gjennom punkt 1 på kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet mars 1981, og til punkt 2, deretter går grensen langs Tromlingesundet i rett linje til punkt 3, den følger så strandkanten ved alminnelig høyvann til punkt 4, går derfra i rett linje sydover til punkt 5 og videre i avstand av ca 50 meter fra land til punkt 6, går så i rett linje tilbake til punkt 1.

Punkt 1: Avmerket trigonometrisk punkt (12,83 m.o.h.).

Punkt 2: Punkt der linjen i retning 352° fra punkt 1 krysser strandkanten ved alminnelig høyvann.

Punkt 3: Nordligste punkt i strandkanten på neset ved alminnelig høyvann.

Punkt 4: Det vestligste punkt på øya i strandkanten ved alminnelig høyvann.

Punkt 5 og 6: Punkter i sjøen ca 50 meter fra land på vedlagte kart i målestokk 1:10.000.

Fuglelivsfredningen omfatter delen av øya øst for grenselinjen gjennom punkt 1 med tilliggende skjær og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca 50 meter fra land.

Kart i målestokk 1:10.000 og fredningsbestemmelser oppbevares i Tromøy kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder og i Miljøverndepartementet.

Grensene på land skal avmerkes i marka, og punktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, spesielt det rike fuglelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelse utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes i reservatet eller i området med fuglelivsfredning.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, drenering og annen form for tørrlegging, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forurensning og henleggelse av avfall

Camping, teltslagning, bålbrenning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

4.I hekke- og trekktiden bør all ilandstigning og ferdsel innenfor reservatet foregå på steder hvor fuglelivet skades og forstyrres minst mulig.

V

For området med fuglelivsfredning gjelder bestemmelsene i punkt IV, 2.

VI

Bestemmelser i punkt IV og V er ikke til hinder for

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og oppsynsøyemed
2.beiting i samsvar med tidligere bruksmåte og nødvendig ferdsel i denne forbindelse.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer

VIII

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

IX

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Aust-Agder.

XI

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.