Forskrift om fredning for Nordre Longaskjer naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-1982-05-07-817
PublisertII 1982 275
Ikrafttredelse07.05.1982
Sist endretFOR-2005-10-07-1159
Endrer
Gjelder forNordre Longaskjer naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Karmøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 7 okt 2005 nr. 1159.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Nordre Longaskjer med omkringliggende sjøarealer i en avstand av ca 50 m fra land, i Karmøy kommune i Rogaland fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982 under betegnelsen «Nordre Longaskjer naturreservat».

II

Fredningen berører gnr/bnr 11/3. Reservatet dekker et landareal på ca 5,5 daa. Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000 og 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Karmøy kommune, hos fylkesmannen i Rogaland og i Miljøverndepartementet. Reservatet merkes med skilt.

III

Formålet med fredningen er å bevare en viktig sjøfugllokalitet med de plantesamfunn og dyrearter som naturlig er knyttet til området, særlig utfra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tiltak i medhold av punktene V-VII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse som ikke følger av tiltak i medhold av punktene V-VII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september. Hunder må ikke slippes i reservatet i jaktforbudstiden.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.I tiden fra og med 15. april til og med 1. august er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på holmene og i en 50 m sjøsone omkring. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.beiting og gjødsling i samsvar med tidligere bruksmåte og nødvendig ferdsel i denne forbindelse
3.utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskerregistrerte båter og for utøvelse av gjeldende fiskerettigheter
4.høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette.
0Endret ved forskrift 7 okt 2005 nr. 1159.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av pattedyr og fugler når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i spesielle tilfeller.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

VIII

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Rogaland.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.