Forskrift om fredning for Fokksteinane fuglefredningsområde, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1982-05-07-849
PublisertII 1982 s 355
Ikrafttredelse07.05.1982
Sist endretFOR-2005-10-07-1184
Endrer
Gjelder forFokksteinane fuglefredningsområde, Sokndal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Sokndal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 7 okt 2005 nr. 1184.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er øygruppen Fokksteinane med omkringliggende sjøarealer ut til en avstand av ca. 50 m fra de ytterste holmer og skjær, i Sokndal kommune, Rogaland fylke, fredet som fuglefredningsområde ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 1982 under betegnelsen «Fokksteinane fuglefredningsområde». I medhold av samme lovs § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er følgende øyer og holmer innenfor fuglefredningsområdet fredet som naturreservater: Store og Litle Fokksteinen.

II

Fredningen berører gnr/bnr 46/12, 53/1, 53/3, 53/5, 53/6. Fuglefredningsområdet dekker et landareal på ca 110 daa samt et sjøareal på 0,8 km², mens naturreservatet utgjør tilsammen ca 65 daa. Grensene for fuglefredningsområdet og angivelse av naturreservatene framgår av kart i målestokk 1:50.000 og 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Sokndal kommune, hos fylkesmannen i Rogaland og i Miljøverndepartementet.

Fuglefredningsområdet og naturreservatene merkes med skilt.

III

Formålet med fredningen er å bevare områdets fugleliv og fuglenes livsmiljø, samt alle plantesamfunn og dyrearter som naturlig er knyttet til reservatene.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tiltak i medhold av punktene VI-VIII.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse som ikke følger av tiltak i medhold av punktene VI-VIII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september. Hunder må ikke slippes i fuglefredningsområdet i jaktforbudstiden.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, herunder drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

V

For naturreservatene på Store og Litle Fokksteinen gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tiltak i medhold av punktene VI-VIII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse som ikke følger av tiltak i medhold av punktene VI-VIII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september.

Hunder må ikke slippes i reservatene i jaktforbudstiden.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.I tiden fra og med 15. april til og med 1. august er det forbud mot ilandstigning og ferdsel i reservatene. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

VI

Bestemmelsene i pkt. IV-V er ikke til hinder for

1.ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed,
2.beiting og gjødsling i samsvar med tidligere bruksmåte og nødvendig ferdsel i denne forbindelse,
3.nødvendig bruk av gjeterhund i fuglefredningsområdet,
4.utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskerregistrerte båter og for utøvelse av gjeldende fiskerettigheter,
5.grasbrenning i fuglefredningsområdet.
6.høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. august - 31. mars.
0Endret ved forskrift 7 okt 2005 nr. 1184.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av pattedyr og fugler når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer
2.ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i spesielle tilfeller.

VIII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

IX

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Rogaland.

XI

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.