Forskrift om regulering av ferdselen i Moutmarka friluftsområde i Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-1982-05-12-1141
PublisertII 1982 s 473
Ikrafttredelse13.09.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1957-06-28-16
Kunngjort
KorttittelForskrift om regulering av ferdselen, Tjøme

Fastsatt av Tjøme kommunestyre 29. april 1982 og stadfestet av fylkesmannen i Vestfold 12. mai 1982.

§ 1.Enhver som ferdes i Moutmarka friluftsområde plikter å følge adferdsreglene. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre anmeldelse eller bortvisning i samsvar med gjeldende rettsregler for det enkelte tilfellet.
§ 2.Enhver som ferdes i Moutmarka friluftsområde skal opptre hensynsfullt og varsomt, ikke å volde skade på naturen og vise særlig aktsomhet overfor plante- og dyrelivet.

Enhver skal vise hensyn overfor fastboende og deres næringsvirksomhet.

Det er ikke tillatt å:

-forstyrre dyr på beite
-drive jakt eller samle egg
-ta planter med rot
-fjerne stein og annen løsmasse.
§ 3.Kjøring av enhver art er forbudt i området.

Denne bestemmelse gjelder ikke kjøring i forbindelse med utrykning, renovasjon og forvaltning av området, samt kjøring av grunneier eller rettighetshaver eller kjøring med særlig tillatelse fra grunneier.

Videre gjelder ikke bestemmelsen for kjøring av funksjonshemmede på opparbeidede veier.

Parkering av biler, motorsykler og andre motorkjøretøyer er bare tillatt på opparbeidede parkeringsplasser.

§ 4.Papir og annet avfall skal besøkende fjerne på skikkelig vis. Knusing av flasker, glass o.l. er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å kaste avfall av noen som helst art i sjøen.

Besøkende plikter å etterlate området i god stand og orden.

§ 5.Det er forbudt å sette opp telt, campingvogn eller tilsvarende i området og på opparbeidede parkeringsplasser.
§ 6.Bruk av åpen ild (bål) er bare tillatt etter samtykke fra brannsjefen.
§ 7.Hunder skal holdes i bånd.
§ 8.Riding må bare skje på de veier og stier som blir merket for dette. 

Følgende forskrifter for samme område skal oppheves:

Forskrift stadfestet 7. juli 1962, 8. august 1968 og 25. juli 1969.