Forskrift om fredning av Nakkestad naturreservat i Lyngdal kommune, Vest-Agder. Del. av myndighet.

DatoFOR-1982-07-09-1191
PublisertII 1982 s 509
Ikrafttredelse09.07.1982
Sist endret
EndrerFOR-1972-06-23-0004
Gjelder forNakkestad naturreservat i Lyngdal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Lyngdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 9. juli 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edelløvskogområde ved Nakkestad i Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1982 under betegnelsen «Nakkestad naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. 27/1, 27/3, 4 og 27/15.

Reservatet dekker et areal på ca. 430 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. desember 1981. Karter og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lyngdal kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III

Formålet med fredningen er å bevare en svært variert og floristisk rik edelløvskogbestand med tilhørende dyreliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.
4.Organisert idrettsutøvelse og teltslagning, herunder oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering, er ikke tillatt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed
2.sanking av bær og matsopp.
3.jakt etter den til enhver tid gjeldende viltlovgivning på eiendommen 27/15
4.utøvelse av rett til å forfølge, avlive og tilegne seg såret/skadet vilt etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til å fjerne hegg eller andre trær som kan være til skade for frøtreplantasjen.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen. Dette kan skje ved at:

1.Forvaltningsmyndigheten gir enkeltstående tillatelser om tiltak utover de som er nevnt i pkt. VI.
2.Forvaltningsmyndigheten sørger for utarbeidelse av skjøtselsplan, som skal godkjennes av Miljøverndepartementet. Planen skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. av 23. juni 1972 om Nakkestad naturreservat.