Forskrift om fredning for Været landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-08-20-1326
PublisertII 1982 s 557
Ikrafttredelse20.08.1982
Sist endret
EndrerFOR-1973-11-16-6
Gjelder forVæret landskapsvernområde, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Været landskapsvernområde, Bjugn

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. august 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold om lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er Været med Svinøya og omkringliggende holmer og sjøarealer i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke, lagt ut som landskapsvernområde ved kgl.res. av 20. august 1982.

I medhold av samme lovs § 14, 2. ledd, jfr. §§ 21 og 23, er pattedyr og fugler fredet innenfor landskapsvernområdet og i et avgrenset sjøområdet øst for dette.

II

Fredningsområdet omfatter deler av gnr./bnr. 1/1, 1/2 og 1/18 i Bjugn kommune.

Landskapsvernområdet utgjør et areal på ca. 21 km², hvorav ca. 16 km² er vannareal. Området med dyrelivsfredning omfatter i tillegg til landskapsvernområdet ca. 18 km² vannareal.

Grensene for landskapsvernområdet og området med dyrelivsfredning fremgår av kart i målestokk i 1:50.000, datert Miljøverndepartementet juni 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene blir oppbevart i Bjugn kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

Det fredete område skal merkes med skilt.

III

Formålet med fredningen er å bevare et egenartet og vakkert kultur- og naturlandskap og å verne om dets dyreliv.

IV

Innenfor landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
2.På Været og de øyer som er landfaste med Været ved fjære sjø, er det forbud mot ilandstigning og ferdsel i tiden fra og med 1. april til og med 31. juli.

V

Innenfor området med dyrelivsfredning inkludert landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene VI-VIII. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

VI

Bestemmelsene i punkt IV og V er ikke til hinder for:

1.Ferdsel og gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, jfr. også pkt. VI, 7.
2.Tradisjonell beiting.
3.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp.
4.Ferdsel og opphold i forbindelse med tangskjæring og fiske, i samsvar med alminnelige regler.
5.Oppføring av bygninger som er nødvendig for grunneiers bruk av området til beite og fiske.
6.Drift og vedlikehold av fyrvesenets anlegg.
7.Felling av sel som gjør skade på laksenøter innenfor landskapsvernområdet og av sel utenfor landskapsvernområdet i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Forsvarets bruk av Vaagan skytefelt, herunder fri bevegelse av fly som sleper luftmål og båter som sleper sjømål.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til kontrollert reduksjon av pattedyr og fugler når dette ansees nødvendig ut fra hensynet til jordbruks- eller fiskeinteressene, eller for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art - miljø på grunn av menneskeskapte faktorer.

VIII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

IX

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

XI

Den myndighet Kongen har etter § 6 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XII

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. av 16. november 1973 om Været landskapsvernområde.