Fylkesplanvedtekt for et område i Trollheimen i Meldal, Oppdal og Rennebu kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-09-03-1390
PublisertII 1982 s 598
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal og Rennebu kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§17-1
Kunngjort
KorttittelFylkesplanvedtekt for Trollheimen

Kapitteloversikt:

I medhold av § 17 b første ledd andre punktum i bygningsloven av 18. juni 1965 har Miljøverndepartementet 3. september 1982 stadfestet vedtak av fylkesutvalget i Sør-Trøndelag i møte 25. mai 1982 om fylkesplanvedtekt for et område i Trollheimen i Meldal, Oppdal og Rennebu kommuner. Vedtekten lyder slik:

I.

Denne fylkesplanvedtekten gjelder for et område i Oppdal, Rennebu og Meldal kommuner, slik som det fremgår av grensebeskrivelsen i pkt. II. Unntatt fra vedtekten er de arealer der grunnutnyttingen er fastsatt ved stadfestet reguleringsplan.

II.

Grenselinjene for et område der vedtekten gjelder er vist på kart i målestokk 1:50.000, datert og merket «Oppdal, Rennebu og Meldal kommuner, områder omfattet av fylkesplanvedtekt».

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

Grensebeskrivelse:

Grensen tar til i hd. 952 Raudfjellet og følger en rett linje i sydøstlig retning fram til felles grensepunkt for eiendommene gnr. 133, bnr. 2, gnr. 115, bnr. 1 og gnr. 116, bnr. 2. Herfra dreier vedtektsgrensen i østlig retning og følger en rett linje ca. 680 m fram til knekkpunkt i eiendomsgrensen mellom gnr. 116, bnr. 5 og omtvistet areal nordvest for tjern 618 og videre i samme retning ca. 200 m fram til knekkpunkt i eiendomsgrensen mellom omtvistet areal og gnr. 132, bnr. 3/gnr. 139, bnr. 6/gnr. 140, bnr. 4 (sameie) på hd. 637,5. I samme retning følger vedtektsgrensen en rett linje ca. 730 m fram til hd. 650,5 Gråhåmmåren. Herfra dreier vedtektsgrensen i nordøstlig retning og følger en rett linje fram til felles grensepunkt for gnr. 132, bnr. 3/gnr. 139, bnr. 6/gnr. 113, bnr. 2 og gnr. 116, bnr. 2.

Fra dette punkt følger vedtektsgrensen eiendomsgrensen mellom gnr. 132, bnr. 3/gnr. 139, bnr. 6 og gnr. 116, bnr. 2, mellom gnr. 132, bnr. 3/gnr. 139, bnr. 6 og gnr. 130, bnr. 3 og mellom gnr. 114, bnr. 1 og gnr. 130, bnr. 3 i sydøstlig retning fram til felles grensepunkt for gnr. 114, bnr. 1, gnr. 130, bnr. 3, gnr. 140, bnr. 2 og gnr. 111, bnr. 1. Videre dreier vedtektsgrensen i sydlig retning og følger en rett linje fram til hd. 753,96 (TP) og videre i samme retning en rett linje fram til hd. 747. Fra dette punkt følger vedtektsgrensen en rett linje ca. 530 m i sydøstlig retning fram til bekkemøte i Sjursdalen hvor grensen deretter knekker i østlig retning og følger en rett linje fram til knekkpunktet i eiendomsgrensen mellom gnr. 114, bnr. 1 og gnr. 118, bnr. 1 på hd. 691.

Videre dreier vedtektsgrensen i nordøstlig retning og følger eiendomsgrensen mellom gnr. 114, bnr. 1 og gnr. 118, bnr. 1, fram til felles grensepunkt for gnr. 114, bnr. 1, gnr. 113, bnr. 2 og gnr. 118, bnr. 1. Fra dette punkt følger vedtektsgrensen eiendomsgrensen mellom gnr. 118, bnr. 1 og gnr. 113, bnr. 2 fram til felles grensepunkt for eiendommene gnr. 115, bnr. 2, gnr. 113, bnr. 2 og gnr. 118, bnr. 1, og videre i samme retning en rett linje fram til hd. 714 ved Bjugnan.

Ovennevnte grensebeskrivelse angir grensen mot Meldal kommune og skal følge grensene for reguleringsplaner for områdene mrk. B2, C og D i Resdalen, stadfestet 28. august 1980.

I Rennebu kommune følger vedtektsgrensen en rett linje i sydlig retning fra hd. 714 ved Bjugnan fram til en liten kolle ved Meåsvollen, derfra langs en rett linje i syd-østlig retning fram til hd. 756 (TP) og videre i samme retning rettlinjet fram til hd. 800. Herfra dreier vedtektsgrensen i sydvestlig retning og følger en rett linje fram til hd. 840 Ånegga og videre i sydlig retning langs en rett linje fram til Krokbekkens utløp i Minilla. I vestlig retning følger vedtektsgrensen Minilla fram til skjæringspunkt med den korteste rettlinje fra det østligste punktet av Svarttjønna. Fra dette punktet følges en rett linje i sydlig retning fram til hd. 917 (pkt. i kommunegrensen mellom Oppdal og Rennebu).

I Oppdal kommune følger vedtektsgrensen utmarksgjerdet fram til hd. 916, 57 Tp. Ørnkjellhaugen og videre i sydvestlig retning utmarksgjerdet fram til knekkpunkt like nord for hd. 912,6 Okshaugen. Utmarksgjerdet danner grensen mellom matrikulerte bruk og almenningen. Videre følger vedtektsgrensen en rett linje i samme retning fram til Grønhøa og derfra i rett linje til Håmårbekken i laveste skaret mellom Svahøa og Tyrikvamfjellet. Herfra følges Håmårbekken til Gjevilvatnet. Vedtektsgrensen følger videre Gjevilvatnets nordside fram til utløpet av Halsbekken i vestenden av vatnet. Herfra følges Halsbekken i sydvestlig retning fram til kryssingspunkt med sti rett syd for Måsåhaugen og videre en rett linje i vestlig retning fram til hd. 973 Kolla. Fra dette punkt dreier vedtektsgrensen i sydlig retning og følger en rett linje fram til hd. 893 Gråhøa. Herfra følger vedtektsgrensen en rett linje i sydøstlig retning fram til hd. 1414 Storhaugen, og videre en rett linje i sydlig retning fram til hd. 1034 Sliperhovden. Deretter dreier vedtektsgrensen i vestlig retning og følger en rett linje fram til det punkt hvor Vardhøbekken krysser fylkegrensen til Møre og Romsdal. Herfra følger vedtektsgrensen fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i nordlig retning fram til utgangspunktet (Raudfjellet).

III.

De arealer der vedtekten gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn det som er vanlig der arealet ligger og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.

IV.

Når særlige grunner foreligger, kan fylkesplanutvalget gjøre unntak fra vedtekten etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg.

V.

Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen eller inntil det foreligger godkjent verneplan eller stadfestet reguleringsplan for arealbruken i området.