Forskrift om fredning for Skaugumsåsen naturreservat i Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1982-09-17-1408
PublisertII 1982 s 628
Ikrafttredelse17.09.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkaugumsåsen naturreservat i Asker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Asker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. september 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edelløvskogområde ved Skaugumsåsens sør-helling i Asker kommune, Akershus fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 17. september 1982 under betegnelsen «Skaugumsåsen naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 20/1, 20/2, 21/1, 3, 33/66, 34/1, 36/4 og 36/3, 6, 9 i Asker kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 250 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Asker kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et av de fineste eksemplene på en stabil utforming av skogtypen alm - lindskog her i landet, med tilhørende markvegetasjon og dyreliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.
4.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VI. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

VII

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oslo og Akershus.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. av 7. juni 1935 om fredning av en del av Skaugumsåsen.