Forskrift om fredning for Enli naturreservat i Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1982-09-17-1411
PublisertII 1982 s 634
Ikrafttredelse17.09.1982
Sist endretFOR-1997-06-30-828
Endrer
Gjelder forEnli naturreservat i Bærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet07.08.2002, rettet Endli til Enli.
KorttittelForskrift om naturreservat, Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. september 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30 juni 1997 nr. 828.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogområde ved sør-hellingen av Eineåsen i Bærum kommune, Akershus fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 17. september 1982 under betegnelsen Enli naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriftene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 30. juni 1997.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 828.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 71/1, 71/3, 72/2, 72/3, 73/13 og 73/9 i Bærum kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 135 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Bærum kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, hos Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 828.

III

Formålet med fredningen er å bevare en alm - lindeskog, med påfallende sterk dominans av lind.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.Rydding av vegetasjon i kantsonen mot innmark og bebyggelse.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

VIII

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.