Forskrift om fredning for Knardal naturreservat i Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-1982-09-17-1416
PublisertII 1982 s 644
Ikrafttredelse17.09.1982
Sist endretFOR-1997-06-30-841
Endrer
Gjelder forKnardal naturreservat i Frogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Frogn

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. september 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30 juni 1997 nr. 841.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogområde ved Knardal brygge på vestsiden av Bundefjorden i Frogn kommune, Akershus fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 17. september 1982 under betegnelsen Knardal naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriftene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 30. juni 1997.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 841.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 43/2 og 43/3 i Frogn kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 9 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Frogn kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, hos Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 841.

III

Formålet med fredningen er å bevare en liten, variert forekomst av edelløvskog, hvor bl.a. den sjeldne skogstypen snelle - askeskog forekommer.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.sanking av bær og matsopp
3.nødvendig vedlikehold av telefonlinjen gjennom området.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

VII

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oslo og Akershus.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.