Forskrift om midlertidig fredning av en mineralforekomst ved Årvollåsen i Oslo kommune.

DatoFOR-1982-09-30-1844
PublisertII 1982 s 756
Ikrafttredelse26.02.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅrvollåsen i Oslo kommune,
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av min.forekomst, Oslo

Kapitteloversikt:

Miljøverndepartementets vedtak av 30. september 1982.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 jfr. endringer ved lov av 2. juni 1972 § 18, tredje ledd, har Miljøverndepartementet 30. september 1982 truffet følgende vedtak:

Et ca. 1 dekar stort område på eiendommene gnr./bnr. 87/1 i Oslo kommune fredes midlertidig som naturminne.

II.

Området er avgrenset på kart datert Miljøverndepartementet september 1982.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en verneverdig mineralforekomst, mens Verneplan for mineralforekomster i Sør-Norge er under behandling.

IV.

1.I naturminnet er bruk av hammer, kile og bor samt sprengning, graving og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner ikke tillatt.
2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av naturminnet tillegges fylkesmannen i Oslo og Akershus.