Fylkesplanvedtekt for 100-metersbeltet rundt Hurdalsjøen i Hurdal, Eidsvoll og Nannestad kommuner, Akershus.

DatoFOR-1982-12-16-1892
PublisertII 1982 s 777
Ikrafttredelse16.12.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurdalsjøen i Hurdal, Eidsvoll og Nannestad kommuner, Akershus.
HjemmelLOV-1965-06-18-7-§17b
Kunngjort
KorttittelFylkesplanvedtekt for Hurdalsjøen

Kapitteloversikt:

I medhold av § 17 b første ledd annet punktum i bygningsloven av 18. juni 1965 har Miljøverndepartementet 16. desember 1982 stadfestet vedtak av fylkesutvalget i Akershus i møte den 26. oktober 1982 om fylkesplanvedtekt for 100-metersbeltet rundt Hurdalsjøen i Hurdal, Eidsvoll og Nannestad kommuner.

I.

Denne fylkesplanvedtekt gjelder for de deler av kommunene Hurdal, Eidsvoll og Nannestad som ligger innenfor den grenselinje som er avmerket med sort strek på kart i målestokk 1:50.000, datert 16. april 1982 og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

Grensen går i en avstand av 100 meter fra Hurdalsjøens strandlinje, målt horisontalt ved normalvannstand, angitt på det økonomiske kartverk. Der hvor henholdsvis riks- og fylkesveg går nærmere sjøen enn 100 meter, vil vegen være grense. Grensen krysser Andelva mellom «Sul» og «Frankmyrene» 110 meter øst for Frankodden.

II.

De arealer der vedtekten gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn det som er vanlig der arealet ligger og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.

III.

Når særlige grunner foreligger, kan fylkesutvalget gjøre unntak fra vedtekten etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg.

IV.

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.