Forskrift om fredning for Havmyran naturreservat i Hitra kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-12-17-1885
PublisertII 1982 s 771
Ikrafttredelse17.12.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forHavmyran naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hitra

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. av 17. desember 1982. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22, og 23, er Havmyran, Singsmyran m.fl. i Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 17. desember 1982 under betegnelsen «Havmyran naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 32/4, 33/1, 34/3, 4, 7, 34/9, 127/3, 128/1, 129/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 40 km², hvorav ca. 12 km² er myr, ca. 3 km² vann og ca. 25 km² fastmark.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet mars 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hitra kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka.

III.

Formålet for fredningen er å bevare:

a)Et stort, representativt og urørt myr- og heilandskap med oseanisk flora og vegetasjon.
b)Et viktig våtmarksområde med en rik og interesssant fuglefauna.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V - VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder lavtflyging eller landing med fly og helikopter er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting.
4.Jakt på hjortedyr, hare, rev, hønsefugl samt jakt og fellefangst av mink etter den til enhver tid gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne.
5.Bruk av hund i forbindelse med tillatt jakt.

VI.

Forvaltningmyndighetene eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.Kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

VIII.

Miljøverndepartementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området dersom dette blir nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredning m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.