Forskrift om fredning for Storgalten naturreservat, Hasvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-01-28-100
PublisertII 1983 s 45
Ikrafttredelse28.01.1983
Sist endretFOR-2014-05-08-741
Endrer
Gjelder forStorgalten naturreservat, Hasvik kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hasvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. januar 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 8 mai 2014 nr. 741.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglefjellet på Storgalten fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. januar 1983 under betegnelsen «Storgalten Naturreservat».

II.

Det fredete området berører gnr./bnr. 9/3 og 9/6 i Hasvik kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 1 000 dekar, hvorav ca. 350 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet oktober 1982. Vernegrensa går rundt Storgalten og Lyngøya i en avstand av 200 meter fra land. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hasvik kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 8 mai 2014 nr. 741.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, jfr. dog punkt V.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt (inklusive sjøpattedyr), herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund, er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 30. september. Utsetting av vilt er ikke tillatt.

For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

3.Det må ikke foretas inngrep som kan skade de naturlige forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, steinbrudd, uttak eller oppfylling av masse, henleggelse av avfall, utslipp av forurensende stoffer, eller annen virksomhet som medfører terrenginngrep og forstyrrelser av naturmiljøet.
4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
6.Miljøverndepartementet kan fastsette nærmere regler for:
-Ferdselen på land og på sjøen i reservatet.
-Begrenset eggsanking fra arter som kan tåle en slik beskatning.
-Bruk av slike fiskeredskaper som kan virke skadelig på fuglelivet.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, sikrings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell beiting
3.sanking av bær og matsopp utenom eventuelle perioder med ferdselsforbud
4.sanking av egg i henhold til viltlovens bestemmelser
5.fiske i samsvar med gjeldende lovverk
6.vedlikehold av eksisterende godkjente bygninger og anlegg
7.felling av sel som gjør skade på laksenøter, når slik felling skjer i samsvar med gjeldende lovverk.
0Endret ved forskrift 8 mai 2014 nr. 741.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.