Forskrift om fredning for Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat, Berlevåg kommune, Finnmark

DatoFOR-1983-01-28-116
PublisertII 1983 s 70
Ikrafttredelse28.01.1983
Sist endretFOR-2014-04-07-581
Endrer
Gjelder forKongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat, Berlevåg kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Berlevåg

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. januar 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 7 april 2014 nr. 581.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er fuglefjellet på Kongsøya, Helløya og Skarholmen fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. januar 1983 under betegnelsen «Kongsøya, Helløya og Skarholmen Naturreservat».

0Endret ved forskrift 7 april 2014 nr. 581.

II.

Det fredete området berører gnr./bnr.: 2/1 i Berlevåg kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 2 850 dekar, hvorav ca. 767 dekar landareal. Området består av tre øyer samt sjø ut til 200 meter fra strandlinjene.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet oktober 1982. Verneforskriften med kart oppbevares i Berlevåg kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 7 april 2014 nr. 581.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, jf. dog punkt V. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alt vilt (inklusive sjøpattedyr), herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund, er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 30. september. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke foretas inngrep som kan skade de naturlige forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, steinbrudd, uttak eller oppfylling av masse, henleggelse av avfall, utslipp av forurensende stoffer, eller annen virksomhet som medfører terrenginngrep og forstyrrelser av naturmiljøet.
4.Fiske med garn og kilenot er forbudt i tiden fra og med 1. april til og med 31. august.
5.Ferdsel på land er forbudt i tiden fra og med 1. mars til og med 31. juli.
6.Motorisert ferdsel til lands er forbudt.
7.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
8.Miljøverndepartementet kan fastsette nærmere regler for:
-Ferdselen på land og på sjøen i reservatet.
-Begrenset eggsanking fra arter som kan tåle en slik beskatning.
-Bruk av slike fiskeredskaper som kan virke skadelig på fuglelivet.
0Endret ved forskrift 7 april 2014 nr. 581.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, sikrings-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.tradisjonell beiting
3.sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudstida.
4.vedlikehold av eksisterende godkjente bygninger og anlegg.
5.felling av sel som gjør skade på laksenøter, når slik felling skjer i samsvar med gjeldende lovverk.
0Endret ved forskrift 7 april 2014 nr. 581.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art-miljø på grunn av menneskeskapte faktorer.
2.Sanking av egg fra måkefugl i henhold til viltlovens bestemmelser, og ferdsel i forbindelse med eggsanking, til grunneier eller den grunneier tildeler rettigheter etter finnmarkslovens bestemmelser.
0Endret ved forskrift 7 april 2014 nr. 581.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.