Forskrift om fredning for Hornøya og Reinøya naturreservat, Vardø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-01-28-120
PublisertII 1983 s 76
Ikrafttredelse28.01.1983
Sist endretFOR-2016-03-03-245 fra 01.04.2016
EndrerFOR-1973-09-14-5
Gjelder forHornøya og Reinøya naturreservat, Vardø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Vardø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. januar 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 3 mars 2016 nr. 245 (i kraft 1 april 2016).

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglefjellene på Hornøya, Reinøya, Prestholmen og Lille Avløysinga fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. januar 1983 under betegnelsen «Hornøya og Reinøya Naturreservat».

II.

Det fredete området berører gnr./bnr. 18/2, 18/3, 18/4, 18/5 i Vardø kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 2 000 dekar, hvorav ca. 1 500 dekar landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50 000, datert Miljøverndepartementet oktober 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Vardø kommune, hos fylkesmannen i Finnmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 3 mars 2016 nr. 245 (i kraft 1 april 2016).

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, jf. dog punkt V. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alt vilt (inklusive sjøpattedyr), herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund, er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 30. september. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke foretas inngrep som kan skade de naturlige forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, steinbrudd, uttak eller oppfylling av masse, henleggelse av avfall, utslipp av forurensende stoffer, eller annen virksomhet som medfører terrenginngrep og forstyrrelser av naturmiljøet.
4.Fiske med garn og kilenot er forbudt i tiden fra og med 1. april til og med 31. august.
5.Ferdsel på land er forbudt i tiden fra og med 1. mars til og med 15. august. Unntatt fra dette er ferdsel i forbindelse med oppsyn og ferdsel i følgende områder på Hornøya, avmerket på kart datert Miljøverndepartementet oktober 1982:
-Området rundt brygga, vegen opp til Vardø fyr og området rundt fyret.
-Strandområdet nedenfor fuglefjellet, på vestsiden av øya.

I tillegg er ferdsel på merket tursti mellom strandområdet nedenfor fuglefjellet på vestsiden av øya, og vegen opp til Vardø fyr unntatt.

6.Motorisert ferdsel til lands er forbudt.
7.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
8.Klima- og miljødepartementet kan fastsette nærmere regler for:
-Ferdselen på land og på sjøen i reservatet.
-Begrenset eggsanking fra arter som kan tåle en slik beskatning.
-Bruk av slike fiskeredskaper som kan virke skadelig på fuglelivet.
0Endret ved forskrift 3 mars 2016 nr. 245 (i kraft 1 april 2016).

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, sikrings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.Tradisjonell beiting
3.Sanking av bær og matsopp utenom eventuelle perioder med ferdselsforbud
4.Vedlikehold av eksisterende godkjente bygninger og anlegg
5.Felling av sel som gjør skade på laksenøter, når slik felling skjer i samsvar med gjeldende lovverk
6.Ferdsel med båt.
0Endret ved forskrift 3 mars 2016 nr. 245 (i kraft 1 april 2016).

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forholdet art–miljø på grunn av menneskeskapte faktorer.
2.Sanking av egg fra måkefugl i henhold til viltlovens bestemmelser, og ferdsel i forbindelse med eggsanking, til grunneier eller den grunneier tildeler rettighetene til.
0Endret ved forskrift 3 mars 2016 nr. 245 (i kraft 1 april 2016).

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX .

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. av 14. september 1973 om Reinøya naturreservat i Vardø.