Forskrift om fredning for Hollastulmyr naturreservat, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1983-04-22-857
PublisertII 1983 s 280
Ikrafttredelse22.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forHollastulmyr naturreservat, Nome kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nome

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. april 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Hollastulmyr i Nome kommune, Telemark fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. april 1983 under betegnelsen «Hollastulmyr naturreservat».

II.

Det fredete område berører følgende gnr/bnr: 16/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 70 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Nome kommune, hos fylkesmannen i Telemark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et usedvanlig fint utviklet høymyrkompleks som også har verdi for fuglelivet.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er forbudt (herunder også bruk av modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.drift av skogen utenfor myras randsone (jfr. pkt. VI.1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern.
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
5.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
6.vedlikehold av grøfter der reservatgrensen følger grøftene. Masse må ikke legges inn i reservatet.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen.
2.skoghygieniske tiltak i randsonen omtalt under pkt. 1.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Telemark.

X.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.