Forskrift om fredning for Lomtjønnmyran naturreservat, Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-1983-04-22-863
PublisertII 1983 s 294
Ikrafttredelse22.04.1983
Sist endretFOR-1990-08-29-704
Endrer
Gjelder forLomtjønnmyran naturreservat, Ibestad kommune, Troms
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ibestad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. april 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 29. august 1990 nr. 704.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er myrområdet Lomtjønnmyran i Ibestad kommune, Troms fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. april 1983 nr. 863 under betegnelsen Lomtjønnmyran naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, er grensen for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak 29. august 1990.

II.

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 99/1, 99/2, 99/5, 99/6, 99/7, 99/8, 99/85, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/10, 100/15.

Reservatet dekker et areal på ca 889 dekar.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Ibestad kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Miljøverndepartementet og i Direktoratet av naturforvaltning.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning for forvaltningsmyndighetene. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et myrkompleks med stor spennvidde i myrtyper og myrvegetasjon.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.sanking av bær og matsopp
3.drift av skogen utenfor randsonen (jfr. pkt. VI.1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift
5.reindriftsnæringens bruk av området til opphold og beite for rein, og motorferdsel på frossen, snødekt mark etter gjeldende bestemmelser
6.bruk av traktor e.l. for transport av felt elg
7.tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt
8.vedlikehold av kraftlinje, herunder nødvendig motorferdsel langs kraftlinjetraséen
9.eksisterende utnyttelse av området til beiting

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen.
2.skoghygieniske tiltak i randsonen og på eventuelle fastmarksøyer i myra.
3.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.