Forskrift om fredning for Lågmyra naturreservat, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-1983-04-22-874
PublisertII 1983 s 322
Ikrafttredelse22.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forLågmyra naturreservat, Karlsøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Karlsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. april 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er myrområdet Lågmyra i Karlsøy kommune, Troms fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. april 1983 under betegnelsen «Lågmyra naturreservat».

II.

Det fredete område berører følgende gnr/bnr: 46/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 570 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av flybilde i målestokk 1:15.000, datert Miljøverndepartementet desember 1982. Flybildet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Karlsøy kommune, hos fylkesmannen i Troms og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et myrområde med en spesiell utforming, stor spennvidde i myrvegetasjon og en artsrik flora.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.sanking av bær og matsopp
3.drift av skogen utenfor randsonen (jfr. pkt. VI.1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift
5.reindriftsnæringens bruk av området til opphold og beite for rein, og motorferdsel på frossen, snødekt mark etter gjeldende bestemmelser
6.vedlikehold av telefonlinje, herunder nødvendig motorferdsel langs telefonlinjetraséen
7.vedlikehold av gravplass
8.eksisterende utnyttelse av området til beiting

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen.
2.skoghygieniske tiltak i randsonen og på eventuelle fastmarksøyer i myra.
3.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.