Forskrift om fredning for Bekkamyra naturreservat, Kvænangen kommune, Troms.

DatoFOR-1983-04-22-875
PublisertII 1983 s 325
Ikrafttredelse22.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forBekkamyra naturreservat, Kvænangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Kvænangen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. april 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er myrområdet Bekkamyra i Kvænangen kommune, Troms fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. april 1983 under betegnelsen «Bekkamyra naturreservat».

II.

Det fredete område berører følgende gnr/bnr: 14/1, 14/5, 14/6.

Reservatet dekker et areal på ca. 780 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av flybilde i målestokk 1:15.000, datert Miljøverndepartementet desember 1982. Flybildet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Kvænangen kommune, hos fylkesmannen i Troms og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget, rikt myrområde med karaktertrekk som er sjeldne for denne del av fylket og et viktig hekkeområde for vann- og spurvefugl.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

Miljøverndepartementet eller den departementet bestemmer, kan av hensyn til fuglelivet innskrenke ferdsel, jakt, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.sanking av bær og matsopp
3.drift av skogen utenfor randsonen (jfr. pkt. VI.1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift
5.reindriftsnæringens bruk av området til opphold og beite for rein, og motorferdsel på frossen, snødekt mark etter gjeldende bestemmelser
6.vedlikehold av kraftlinje, herunder nødvendig motorferdsel langs kraftlinjetraséen
7.vedlikehold av to gjerder ned til Øvervatn
8.vedlikehold av grøft fra riksveg 6 til Nervatn
9.bruk av traktor e.l. for transport av felt elg
10.skjæring av sennegras
11.eksisterende utnyttelse av området til beiting

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen.
2.skoghygieniske tiltak i randsonen og på eventuelle fastmarksøyer i myra.
3.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Troms.

X.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.