Forskrift om etablering av Etnefjell villreinområde, Etne kommune, Hordaland.

DatoFOR-1983-07-18-1286
PublisertII 1984 s 459
Ikrafttredelse18.07.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtnefjell villreinområde, Etne kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort
KorttittelForskr. om etablering av villreinområde, Etne

Kapitteloversikt:

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har 18. juli 1983, med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet, med endringer av 8. mars 1983, § 16, fastsatt slike forskrifter:

I.

Det opprettes et villreinområde med navn Etnefjell. Området ligger i Etne kommune i Hordaland fylke.

Området har følgende avgrensninger: 

Mot nordvest Sandvikevatnvassdraget fra Mosnes til Sauavatnet. 

Mot øst av kommunegrensa mot Odda. 

Mot sydøst av fylkesgrensa mot Rogaland. 

Mot sydvest av en linje trukket fra Indre Sauanuten til utløpet av Stordalselvi i Stordalsvatn og videre langs E-76 til Åkrafjorden. Herfra videre langs fjorden til Mosnes.

Tellende areal over skoggrensen for fastsetting av kvote utgjør ialt 160.000 da, hvorav ca. 111.000 da ligger sør for E-76 og ca. 49.000 da ligger nord for E-76.

II.

Det skal pr. 1. mai foreligge samlet oversikt over godkjente jaktfelt og arealoppgaver for jaktfeltene. På grunnlag av den jaktkvote som fastsettes utregnes gjeldende minsteareal. Viltnemda tildeler fellingskvote. Det skal nyttes kontrollkort.

III.

Tamreindrift tillates ikke innen villreinområdet.

IV.

Viltnemda utarbeider sammen med rettighetshaverne driftsplan for villreinstammen i området. Driftsplanen skal ha en målsetting. For øvrig skal planen omfatte de momenter som er nødvendig for en forsvarlig forvaltning av reinstammen såsom tellinger, kjeveinnsamlinger, form for rettet avskytning m.v. Årsmelding fra viltnemnda skal sendes DVF.

V.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.