Forskrift om elgjakt i Barkald sameie, Alvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1983-11-03-1628
PublisertII 1984 s 588
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forBarkald sameie, Alvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om elgjakt, Alvdal

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har 3. november 1983, i medhold av § 29 i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, fastsatt forskrift for elgjakt i Barkald sameie, Alvdal kommune, Hedmark fylke.

§ 1.Medeiere i Barkald sameie er:
1.Urstrømmen gnr. 13, bnr. 5, 10 og 36

skm. 7.21- 2/5  40 %

2.Aursjøbekken, gnr. 13, bnr. 6, 21 og 23

+ Storbekkteigen ca. 500 da

skm. 2.81- 1/5  20 %

3.Barkald, gnr. 13, bnr. 1, 4 og 30

skm. 4.07- 1/5  20 %

+ Urliheia - 5.934 da.- 1/5  20 %

§ 2.Elgjakten forvaltes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamenn. (De 3 rettighetshaverne danner styret).

Formann og varaformann velges for ett år av gangen.

For at vedtak skal være gyldig må det være overvekt av andeler - formannen har dobbeltstemme.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.

§ 3.Styret skal ta sikte på å øke så vel den direkte jaktlige som den økonomiske avkastning av jakten i sameiet gjennom et planmessig og tidsaktuelt viltstell. Styret skal dessuten ha for øye ønskeligheten av at eksisterende jaktmuligheter kan komme et rimelig antall jegere til gode.

Styret skal påse at jakten og fangsten i sameiet til enhver tid utøves på en måte som tar rimelig hensyn til viltbestanden, at jakten og fangsten drives i samsvar med god jegerskikk, og at jaktlovgivningen og sameiets egne jaktregler blir overholdt. Overtredelse anmeldes til politiet etter avgjørelse av styret.

§ 4.Jakten i sameiet disponeres etter styrets nærmere bestemmelse gjennom utstedelse av jaktkort eller bortleie på annen måte, herunder tilslutning til et annet jaktområde etter bestemmelsene i jaktlovens §§ 37 og 38.

Styret avgjør i tilfelle i hvilken utstrekning personer som er jaktberettiget i henhold til jaktlovens § 29 skal være fortrinnsberettiget.

Bortleie av jaktrett på annen måte enn ved utstedelse av jaktkort, skal i tilfelle skje på de for sameiet fordelaktigste vilkår.

Ingen må drive jakt eller fangst i sameiet uten gyldig jaktkort. Kortet eller annet bevis skal lyde på navn og kan ikke overdras. Kortet eller beviset skal sammen med gyldig kvittering for betalt vilttrygdavgift og eventuelle andre avgifter alltid bringes med under utøvelse av jakt og fangst i sameiet og forevises på forlangende.

Enhver som får adgang til å drive jakt eller fangst i sameiet, plikter å gi oppgave til styret over felt og fanget vilt og å melde fra til styret om eventuelle tilfelle av ulovlig jakt i sameiet.

§ 5.Inntekter ved salg av jaktkort, borleie av jaktrett o.l. forvaltes av styret som bl.a. kan ansette nødvendige jaktoppsyn og bruke av midlene til andre tiltak til fremme av viltstellet i sameiet, eventuelt etter retningslinjer opptrukket av årsmøtet. Til dekning av underskudd kan styret (eventuelt årsmøtet) utlikne de nødvendige beløp mellom de jaktberettigede i forhold til størrelsen av vedkommende eiendoms andel i sameiet. Fordelingen skjer i forhold til andeler slik som angitt i § 1.

Overskudd fordeles av styret mellom de jaktberettigede i forhold til størrelsen av vedkommende eiendoms andel i sameiet slik som angitt i § 1. Før det foretas utdeling av utbytte skal det foretas passende avsetning til et fond til å møte perioder som måtte gi underskudd.

§ 6.Årsmøte skal holdes minst en gang hvert år innen utgangen av mars måned, eller når det kreves av minst halvparten av de jaktberettigede eller av jaktberettigede som representerer minst halvparten av jaktinteressene i sameiet utregnet slik som angitt i § 1, eller hvis styret finner det påkrevet. Fellesmøte skal innkalles av styrets formann med minst 14 dagers frist etter kunngjøring på den måte som er vanlig i distriktet.

Fellesmøte (årsmøte) er sameiets øverste myndighet.

Ved valg og avstemninger på fellesmøte regnes stemmene etter størrelsen av vedkommende andel i sameiet slik som angitt i § 1. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

§ 7.Disse regler trer i kraft 1. januar 1984.

Overtredelse av bestemmelsene i reglenes § 4, 4. ledd og 5. ledd om oppgaveplikt kan medføre straff og inndragning og nektelse av å drive fremtidig jakt og fangst innen sameiet, jfr. § 56 i jaktloven.