Forskrift om fredning for Oksevatnet landskapsvernområde, Vardø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1633
PublisertII 1984 s 594
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forOksevatnet landskapsvernområde, Vardø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Oksevatnet landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. §§ 6 og 7 samt §§ 21, 22 og 23, er et område mellom Oksevatnet og Svartnes i Vardø kommune, Finnmark fylke, vernet som landskapsvernområde ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Oksevatnet landskapsvernområde.

II.

Det vernede området ligger på statens umatrikulerte grunn.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 5,5 km². Grensene fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Vardø kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et sammenhengende system av israndmorener og spor etter isdirigert drenering, med bl.a. følgende formelementer: 

-En stor israndmorene («Vardømorenen») som viser isens beliggenhet for ca. 13.000 år siden.
-Et stort smeltevannsgjel i områdets nordøstre del.
-Flere mindre eskere (rygger av grus avsatt i smeltevannskanaler under isen).
-Strandlinje langs Oksevatnet som viser at vannet har vært oppdemmet av isbreen.
-Breelvavsetning lengst øst med hevede strandvoller fra en svært tidlig periode i isavsmeltningen ved slutten av siste istid.

IV.

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, som f.eks. uttak eller oppfylling av masse, framføring av veger, oppføring av kraftlinjer, hus eller andre anlegg samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke utfyllende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Bruk og vedlikehold av eksisterende vannverk. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utvidelse av vannverket, herunder regulering av Oksevatnet, dersom dette er nødvendig av hensyn til vannforsyningen.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.