Forskrift om vern av Ytre Syltevika naturreservat, Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1634
PublisertII 1984 s 596
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endretFOR-1988-11-02-1202
Endrer
Gjelder forYtre Syltevika naturreservat, Båtsfjord kommune, Finnmark.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Ytre Syltevika naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 2. november 1988 nr. 1202.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område mellom Ytre Syltevika og Skjåvika i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Ytre Syltevika naturreservat.

II.

Det fredete området ligger på Statens umatrikulerte grunn.

Reservatet dekker et areal på ca 8,3 km². Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Båtsfjord kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare

1.Et strandvollsystem som viser landhevingen etter siste istid.
2.En kyststripe med former som viser havets erosjon i lagdelte bergarter.
3.Et område med arktisk preget kystnatur med uhyre sparsom vegetasjon.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan skade eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks. uttak, oppfylling, planering og lagring av masse; oppføring av gjerder, bygninger eller andre anlegg og faste innretninger; bygging av veger; oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging; framføring av luftledning, jordkabler og kloakkledninger; utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningskilder, samt gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
2.Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter i medhold av denne.
4.Motorisert ferdsel på barmark er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Fri ferdsel samt sanking av bær og matsopp.
3.Beiting.
4.Bruk og vedlikehold av eksisterende hytte.
5.Bruk av snøscooter på snødekt mark etter gjeldende regler, jf lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og vedtak i medhold av loven.

VI.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.