Forskrift om fredning for Sandfjordneset naturreservat, Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1635
PublisertII 1984 s 598
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandfjordneset naturreservat, Båtsfjord kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Båtsfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Sandfjorden i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Sandfjordneset naturreservat.

II

Det fredete området berører matrikkelnr. 608 og 703 ved siden av Statens umatrikulerte grunn.

Reservatet dekker et areal på ca 0,5 km². Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Båtsfjord kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et fint utformet flyvesandfelt med interessant sandstrandvegetasjon.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan skade eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks. uttak, oppfylling, planering og lagring av masse; oppføring av gjerder, bygninger eller andre anlegg og faste innretninger; bygging av veger; oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging; framføring av luftledning, jordkabler og kloakkledninger; utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningskilder, samt gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
2.Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter i medhold av denne.
4.Motorisert ferdsel, teltslaging og hensetting av campingvogner er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Fri ferdsel samt sanking av bær og matsopp.
3.Beiting. Fylkesmannen kan etter samråd med berørte parter gi nærmere regler for beiting i området.
4.Vedlikehold og utbedring av veien som grenser inn til reservatet.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelser trer i kraft straks.