Forskrift om fredning for Straumen landskapsvernområde, Berlevåg kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1636
PublisertII 1984 s 600
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forStraumen landskapsvernområde, Berlevåg kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Berlevåg

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. §§ 6 og 7 samt §§ 21, 22 og 23, er et område ved Straumen i Berlevåg kommune, Finnmark fylke, vernet som landskapsvernområde ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Straumen landskapsvernområde.

II.

Det vernede området berører gnr./bnr. 2/1, 3, 4, 5, og 6/1, 2, 3, 14, 43.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 5,2 km². Grensene fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Berlevåg kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare en stor morenebue med overflate preget av hevede strandvoller og erosjonsterrasser. Morenebuen ble dannet for ca. 13.000 år siden.

IV.

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, som f.eks. uttak eller oppfylling av masse, framføring av veger, oppføring av kraftlinjer, hus eller andre anlegg samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke utfyllende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende kraftlinje.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.