Forskrift om fredning for Sandfjorden landskapsvernområde, Berlevåg kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1637
PublisertII 1984 s 602
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandfjorden landskapsvernområde, Berlevåg kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sandfjorden landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. §§ 6 og 7 samt §§ 21, 22 og 23, er et område ved Sandfjorden i Berlevåg kommune, Finnmark fylke, vernet som landskapsvernområde ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Sandfjorden landskapsvernområde.

II.

Det vernede området ligger på gnr./bnr. 8/1 og 9/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 4,9 km². Grensene fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Berlevåg kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert landskap med varierte landformer, bl.a. med særpregete raskjegler på sørsiden av Sandfjordfjellet, frostmarkspolygoner (frostsprekker) på Sandfjordfjellet, smeltevannsavsetninger med hevete strandlinjer i Sandfjorddalen og et felt med aktive flygesanddyner på østsiden av vegen.

IV.

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser: 

1.Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, som f.eks. uttak eller oppfylling av masse, framføring av veger, oppføring av kraftlinjer, hus eller andre anlegg samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke utfyllende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.I området øst for veien er all motorisert ferdsel forbudt. For motorferdsel forøvrig gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og kommunale forskrifter og vedtak i medhold av loven.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Bruk, vedlikehold og utbedring av eksisterende veg og hytter.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.