Forskrift om fredning for Garsjøen landskapsvernområde, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1638
PublisertII 1984 s 604
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forGarsjøen landskapsvernområde, Sør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Garsjøen landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. §§ 6 og 7 samt §§ 21, 22 og 23, er et område sør for Garsjøen i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke, vernet som landskapsvernområde ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Garsjøen landskapsvernområde.

II.

Det vernede området ligger på gnr./bnr. 1/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 20 km². Grensene fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Sør-Varanger kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et område med :

1.Endemorener og randterrasser av store dimensjoner (avsetningene er ca. 10.000 år gamle og tilhører hovedtrinnet).
2.Store eskersystemer fra sør som viser hvordan smeltevannsløp under isen har munnet ut ved isfronten.

IV.

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, som f.eks. uttak eller oppfylling av masse, framføring av veger, oppføring av kraftlinjer, hus eller andre anlegg samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke utfyllende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.