Forskrift om fredning for Brannsletta landskapsvernområde, Nesseby og Sør-Varanger kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1639
PublisertII 1984 s 606
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrannsletta landskapsvernområde, Nesseby og Sør-Varanger kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om landskapsvernområde, Nesseby m.fl

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. §§ 6 og 7 samt §§ 21, 22 og 23, er et område ved Brannsletta-Falljavri i Nesseby og Sør-Varanger kommuner, Finnmark fylke, vernet som landskapsvernområde ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Brannsletta landskapsvernområde.

II.

Det vernede området berører gnr./bnr. 1/1, 7, 10 og 13 i Nesseby kommune, samt gnr./bnr. 2/1 og 3/1 i Sør-Varanger kommune.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 18,8 km². Grensene fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Nesseby og Sør-Varanger kommuner, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare: 

1.Et stort og fint utformet isranddelta (delta avsatt av smeltevann fra innlandsisen ved slutten av siste istid).
2.Et system av hevede strandvoller på deltaets nordside.
3.Klare spor etter isdirigert drenering sør for deltaet (smeltevannsgjel, eskere).
4.Israndmorener, dødisgroper og andre former som viser isavsmeltningen i området.

IV.

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, som f.eks. uttak eller oppfylling av masse, framføring av veger, oppføring av kraftlinjer, hus eller andre anlegg samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke utfyllende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.I området nord for riksvei 899 og øst for riksvei 6 er all motorferdsel forbudt. For motorferdsel for øvrig gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og kommunale forskrifter og vedtak i medhold av loven. Hensetting av campingvogner utenom arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Utbedring og vedlikehold av eksisterende veier. Utbedringen skal skje i samsvar med godkjente planer.
3.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.