Forskrift om fredning for Ovdalsdasvarri naturreservat, Tana kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1640
PublisertII 1984 s 608
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forOvdalsdasvarri naturreservat, Tana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tana

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Ovdalsdasvarri i Tana kommune, Finnmark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Ovdalsdasvarri naturreservat.

II.

Det fredete området ligger på Statens grunn innenfor matr.nr. 22.

Reservatet dekker et areal på ca 14,3 km². Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Tana kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et område med fossile flyvesandfelt med tilhørende vegetasjon. Sanddynene ble dannet på tundraen som var i området etter at innlandsisen hadde trukket seg tilbake.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan skade eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks. uttak, oppfylling, planering og lagring av masse; oppføring av gjerder, bygninger eller andre anlegg og faste innretninger; bygging av veger; oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging; framføring av luftledning, jordkabler og kloakkledninger; utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningskilder, samt gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
2.Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter i medhold av denne.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Fri ferdsel, sanking av bær og matsopp samt å ta tørt virke til brensel på stedet.
3.Beiting.
4.Bruk av snøscooter på snødekt mark etter gjeldende bestemmelser jfr. lov om moterferdsel i utmark og vassdrag og kommunale forskrifter for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.