Forskrift om fredning for Djupvika naturreservat, Nordkapp kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1641
PublisertII 1984 s 610
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forDjupvika naturreservat, Nordkapp kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nordkapp

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Djupvika i Nordkapp kommune, Finnmark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Djupvika naturreservat.

II.

Det fredete området ligger på Statens umatrikulerte grunn.

Reservatet dekker et areal på ca 2,6 km². Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1982. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Nordkapp kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare: 

1.Et isranddelta med hevede strandlinjer og en klart utformet strandvoll ved dagens havnivå.
2.Et område preget av arktisk kystnatur med uhyre sparsom vegetasjon.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan skade eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks. uttak, oppfylling, planering og lagring av masse; oppføring av gjerder, bygninger eller andre anlegg og faste innretninger; bygging av veger; oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging; framføring av luftledning, jordkabler og kloakkledninger; utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningskilder, samt gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
2.Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter i medhold av denne.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Fri ferdsel, sanking av bær og matsopp samt å ta tørt virke til brensel på stedet.
3.Beiting.
4.Bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.