Forskrift om fredning for Repparfjord naturminne, Kvalsund kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-11-04-1642
PublisertII 1984 s 612
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRepparfjord naturminne, Kvalsund kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturminne, Kvalsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 7 april 1999 nr. 333, 4 des 2007 nr. 1344, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Repparfjord i Kvalsund kommune, Finnmark fylke, fredet som naturminne ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 under betegnelsen Repparfjord naturminne.

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for naturminnet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 7. april 1999.

0Endret ved forskrift 7 april 1999 nr. 333.

II.

Det vernede området berører gnr./bnr. 17/1, 14, 15 og 16.

Naturminnet dekker et areal på ca. 345 dekar. Grensene fremgår av kart i målestokk 1:50 000 datert Direktoratet for naturforvaltning desember 2007.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Kvalsund kommune, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 7 april 1999 nr. 333, 4 des 2007 nr. 1344.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et område med klare hevede bergterrasser som ble dannet for ca. 10.000 år siden.

0Endret ved forskrift 7 april 1999 nr. 333.

IV.

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

Alle inngrep i området som direkte eller indirekte kan skade forekomsten er forbudt, som f.eks. uttak eller utfylling av masse, oppføring av bygninger eller andre anlegg og faste innretninger, bygging av veger, strekking av kabler samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.

0Endret ved forskrift 7 april 1999 nr. 333.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for: 

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende vei, kraft- og telefonlinje.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 7 april 1999 nr. 333, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

IX.

0Opphevet ved forskrift 7 april 1999 nr. 333.

X.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.