Forskrift om jakt for Skarbu/Bjåen sameie, Seljord kommune, Telemark

DatoFOR-1983-11-16-1719
PublisertII 1984 s 627
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkarbu/Bjåen sameie, Seljord kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om jakt, Seljord

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har 16. november 1983 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 § 29, 2 gitt jaktforskrift for Skarbu/Bjåen sameie i Seljord kommune, Telemark fylke:

§ 1.Jakten og fangsten i Skarbu/Bjåen sameie forvaltes av et jaktstyre på 4 medlemmer. Medlemmer og varamenn til styret velges for 3 år av gangen av og blant personer som i henhold til viltlovens § 29, første ledd, har jaktrett i sameiet. Den som har gjort tjeneste en periode, kan kreve seg fritatt neste periode.

Jaktstyret velger selv for ett år av gangen sin formann og varaformann. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. For å være gyldig må styrevedtak ha tilslutning fra minst halvparten av styrets medlemmer.

Styret skal føre bok over sine forhandlinger.

§ 2.Jaktstyret skal ta sikte på å øke så vel den direkte jaktlige som den økonomiske avkastning av jakten i sameiet gjennom et planmessig viltstell. Styret skal dessuten ha for øye ønskeligheten av at tilstedeværende jaktmuligheter kan komme et rimelig antall jegere tilgode.

Jaktstyret skal påse at jakten og fangsten i sameiet til enhver tid utøves på en måte som tar rimelig hensyn til viltbestanden og i samsvar med god jegerskikk og at jaktlovgivningen og sameiets egne jaktregler blir overholdt. Overtredelser skal styret besørge påtalt.

§ 3.Jakten i sameiet disponeres etter styrets nærmere bestemmelser og kan tilsluttes andre jaktområder. Styret avgjør i tilfelle i hvilken utstrekning personer som er jaktberettiget i henhold til viltlovens § 29 skal være fortrinnsberettiget. Bortleie av jaktrett for lengre tid enn ett år av gangen kan styret bare foreta under uttrykkelig forbehold om senere godkjennelse av årsmøtet.

Prisen på jaktkort fastsettes i tilfelle av styret, som imidlertid plikter å ta hensyn til direktiver herom som måtte bli oppstilt av årsmøtet. Bortleie av jaktrett på annen måte enn ved utstedelse av jaktkort, skal i tilfelle skje på de for sameiet fordelaktigste vilkår.

Ingen må drive jakt eller fangst i sameiet uten gyldig jaktkort som skal lyde på navn og ikke kan overdras, eller annet skriftlig jaktbevis utstedt av styret med angivelse av jaktrettens omfang. Kortet eller beviset skal sammen med gyldig kvittering for betalt vilttrygdavgift og eventuelle andre avgifter alltid bringes med under utøvelse av jakt og fangst i sameiet, og forevises på forlangende.

Enhver som får adgang til å drive jakt eller fangst i sameiet, plikter å gi oppgave til styret over felt og fanget vilt og å melde fra til styret om eventuelle tilfelle av ulovlig jakt i sameiet.

§ 4.Inntekter ved salg av jaktkort, bortleie av jaktrett eller på annen måte forvaltes av jaktstyret som bl.a. kan ansette nødvendig jaktoppsyn og bruke midlene til andre tiltak til fremme av viltstellet i sameiet.

Til dekning av underskudd kan styret (eventuelt årsmøtet) utligne de nødvendige beløp mellom de jaktberettigede i forhold til størrelsen av vedkommende eiendoms andel i sameiet. Fordelingen skjer i forhold til skylden dersom annet forholdstall ikke er fastsatt. Lar forholdstallet seg ikke fastslå på annen måte, fastsettes det for den eller de bruk det gjelder ved skjønn styrt av lensmannen dersom minnelig overenskomst ikke kan oppnås.

Overskudd skal anvendes etter nærmere bestemmelse av styret (eventuelt årsmøtet) til beste for sameiet eller rettighetshavernes felles interesser etter at det først er foretatt passende avsetning til et fond til å møte perioder som måtte gi underskudd.

§ 5.Fellesmøte av de jaktberettigede (årsmøte) skal holdes minst en gang hvert tredje år innen utgangen av januar måned, eller når det kreves av minst halvparten av de jaktberettigede som representerer minst halvparten av jaktinteressene i sameiet utregnet slik som angitt i § 4, annet ledd, eller hvis styret finner det påkrevet. Fellesmøte skal innkalles av styrets formann med minst 14 dagers frist etter kunngjøring på den måte som er vanlig i distriktet.

Ved valg og avstemninger på fellesmøtet regnes stemmene etter størrelsen av vedkommendes andel i sameiet slik som angitt i § 4, annet ledd. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Møteleder velges av fellesmøtet for hvert møte.

§ 6.Disse regler trer i kraft 1. januar 1984.

Overtredelse av bestemmelsene kan medføre straff og inndragning og tap av retten til å drive jakt og fangst.