Forskrift om freding av Kråmyrane naturreservat, Bergen kommune, Hordaland fylke.

DatoFOR-1983-12-16-1985
PublisertII 1984 s 682
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forKråmyrane naturreservat, Bergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Kråmyrane naturreservat, Bergen

Kapitteloversikt:

Fastsett ved kgl.res. av 16. des. 1983. Fremja av Miljøverndepartementet.

I.

I medhald av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er eit myrområde ved Kråni i Bergen kommune, Hordaland fylke, ved kgl.res. av 16. desember 1983 freda som naturreservat med namnet Kråmyrane naturreservat.

II.

Reservatet omfattar delar av 62/4, 70/9, 70/10, 71/1, 71/4, 71/20, 71/57. Det freda arealet er omlag 460 dekar.

Grensene for naturreservatet er teikna inn på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1983. Fredingsreglane og kartet blir oppbevarte i Bergen kommune, hjå fylkesmannen i Hordaland og i Miljøverndepartementet.

Dei nøyaktige grensene for reservatet skal merkast opp i marka etter nærare tilvisning av forvaltningsstyresmakta. Knekkpunkta bør koordinatfestast.

III.

Føremålet med fredinga er å ta vare på eit stort og variert myrområde med gode døme på ulike typar fattigmyrar i regionen og med døme på nedbørsmyrar og rikare jordvassmyrar.

IV.

Følgjande reglar gjeld for reservatet: 

1.Vegetasjonen, også daude busker og tre, er freda mot skade og øydelegging utover det som følgjer av tillaten ferdsle eller tiltak i medhald av punkta V-VII. 

Det er forbode å fjerne planter og plantedelar frå reservatet. Nye planteartar må ikkje innførast. 

2.For dyrelivet gjeld viltlova og forskrifter til viltlova.
3.Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, opplag av båt, campingvogn, o.l., framføring av luftleidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og annan form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forureiningstilførsler, plassering av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidlar. Opplistinga er ikkje utfyllande.
4.Motorferdsle er forbode.

V.

Reglane i pkt IV er ikkje til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsverksemd.
2.Sanking av bær og sopp.
3.Drift av skogen på fastmark utanfor randsona (jf pkt VI.1) med dei avgrensingar som følgjer av, eller har heimel i, lov om skogbruk og skogvern. Treslagskifte og tiltak som er nemnde i pkt IV 3 er forbode.
4.Motorferdsle på fastmark i ytterkantane av reservatet i samband med tillaten skogdrift.
5.Motorisert tømmertransport over myra på frosen og snødekt mark.
6.Drift og vedlikehald av luftlina, medrekna nødvendig motorferdsle.
7.Beiting.

VI.

Forvaltningsstyresmakta, eller det organ forvaltningsstyresmakta avgjer, kan gje løyve til:

1.Å setje iverk tiltak for å byggje opp og ta vare på ei stabil og variert randsone rundt myra. Breidda på denne sona skal fastsetjast av forvaltningsstyresmakta.
2.Skoghygieniske tiltak i randsona og på eventuelle fastmarksøyar i myra.
3.Framføring av enkel traktorveg langs austsida av Nordsta Kråtjern og til eit skogområde vest for reservatet, dersom det vert dokumentert behov for det.

VII.

Forvaltningsstyresmakta, eller det organ forvaltningsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremje føremålet med fredinga.

Det kan utarbeidast skjøtselsplan som skal gje nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtselstiltaka.

VIII.

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unnatak frå fredingsreglane for vitskapelege undersøkingar og arbeid av vesentleg verdi for samfunnet og i spesielle tilfelle når det ikkje strir mot føremålet med fredinga.

IX.

Forvaltninga av fredingsreglane er lagt til fylkesmannen i Hordaland.

X.

Den makt Kongen har etter § 10 til å fastsetje nærare reglar om områda og skjøtselen av dei, etter § 21 om merking av fredningar m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjere unnatak frå fredingsreglane vert for desse område overført til Miljøverndepartementet.

IX.

Denne forskrift trer i kraft straks.