Forskrift om fredning for Endletvatn naturreservat, Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-1992
PublisertII 1984 s 699
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forEndletvatn naturreservat, Andøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Andøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Endlevatn med omliggende myrer i Andøy kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Endlevatn naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 60/6, 60/288, 61/2, 61/8, Fiskenes felleseie.

Reservatet dekker et areal på ca. 600 dekar, herav ca. 270 dekar vannareal.

Grensene for naturreservatet går frem av flyfoto i målestokk ca. 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Andøy kommune, hos fylkesmannen i Nordland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare typiske fattige flatmyrer av meget stor viktighet for vegetasjonshistorisk forskning.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting samt sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Å føre drensvann inn i reservatet dersom slikt avløp er nødvendig for å kunne drenere utenforliggende arealer til jordbruksformål.
2.Tiltak som er nødvendige for å kunne vedlikeholde en kabel gjennom området.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelser trer i kraft straks.