Forskrift om fredning for Skogvoll naturreservat, Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-1993
PublisertII 1984 s 701
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-2014-01-27-86
Endrer
Gjelder forSkogvoll naturreservat, Andøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Andøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 86.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er myrer, øyer og gruntvannsområder ved Skogvoll i Andøy kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Skogvoll naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Myre: 26/1, 26/2, 26/11, 26/31, 26/33, 26/51, 26/52, 26/80

Dverberg Prestegård: 27/1

Søndre Saura: 28/2, 28/3, 28/4, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 28/13, 28/17, 28/23, 28/24, 28/26, 28/29, 28/31, 28/40, 28/41, 28/43, 28/45, 28/46, 28/48, 28/51, 28/52, 28/54, 28/55, 28/60, 28/61, 28/69, 28/97, 28/106

Mjele Nordre: 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 37/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, 34/17, 34/18, 34/23, 34/28, 34/31, 34/34, 34/41, 34/46

Skogvoll: 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/22, 35/36

Stave: 36/1, 36/2

Stave felleseie: 36/.

Reservatet dekker et areal på ca. 55 000 dekar, herav ca. 30 000 dekar vannareal med småøyer, holmer etc.

Grensene for naturreservatet går frem på kart i målestokk 1:50 000 (reservatets vestre del) og flyfoto i målestokk ca. 1:15 000 (reservatets østre del), begge datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Andøy kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 86.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et stort og viktig våtmarksområde med tilhørende planteliv og dyreliv, spesielt av hensyn til de særlige verneverdige myrområdene og det meget rike og interessante fuglelivet.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser. Jakt, fangst og enhver bruk av skytevåpen er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og i ferskvann (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging og landing med luftfartøy.
5.Av hensyn til fuglelivet er all ferdsel på øyene i reservatets vestre del og i et område på 100 m rundt øyene Skarvklakken forbudt i perioden 1. mai–31. august.
0Endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 86.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

Bestemmelsene i punkt IV nr. 1–3 er ikke til hinder for:

1.Beiting og sanking av bær og matsopp.
2.Fiske etter gjeldende lover og forskrifter.
3.Fellefangst av mink og rødrev i overenstemmelse med viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
4.Jakt på hjortevilt etter gjeldende lovverk.
5.Vedlikehold av eksisterende hytter.

Bestemmelsene i punkt IV nr. 2 og 5 er ikke til hinder for:

1.Grunneiers adgang til sanking av egg fra gråmåke, fiskemåke og svartbak på egen grunn.
2.Grunneiers adgang til sanking av egg etter gjeldende lover og bestemmelser i tidligere fredlyste egg- og dunvær.
0Endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 86.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av gjerder i et område omkring Prestvatnet (Oltervatnet) dersom gjerdene er nødvendige av hensyn til beiting i området.
2.Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
3.Jakt på:
a)rype, hare, rødrev, mink, kråke, gråmåke og svartbak innenfor perioden f.o.m. 10. september til 1. mars,
b)grågås innenfor perioden 1. september–23. desember,
c)sel innenfor perioden f.o.m slik tid som fastsatt i gjeldende regelverk for seljakt og t.o.m 31. mars.

All jakt forutsettes å foregå innenfor gjeldende lovverk.

4.Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet med beltekjøretøy på snødekt mark.
5.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
6.Motorisert ferdsel på Skogvollvatnet i forbindelse med næringsmessig molteplukking eller uttransport av felt elg og hjort.
7.Motorisert ferdsel på frossen og snødekt mark etter fastlagt trase langs vestsiden av Prestvatnet (Oltervatnet) for preparering av løype for årlig turrenn.
0Endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 86.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan, om nødvendig, gi nærmere regler for ferdsel, bruk av telt og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering etc. innen reservatet.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

IX.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.

XI.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. av 19. mai 1967 om fredning av Dvergbergmyrene.