Forskrift om fredning for Eikeland naturreservat og Eikefjelldalen landskapsvernområde, Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-1994
PublisertII 1984 s 705
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forEikeland naturreservat og Eikefjelldalen landskapsvernområde, Andøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Andøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et myrområde ved Buksnesfjord i Andøy kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Eikeland naturreservat».

I medhold av samme lovs § 5, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23 er den tilstøtende Eikefjelldalen i Andøy kommune, Nordland fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Eikefjelldalen landskapsvernområde».

II.

Reservatet berører gnr/bnr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/13, 19/15, 19/19 og 19/20 i Andøy kommune. Reservatet dekker et areal på ca. 9.100 dekar, herav ca. 1.400 dekar vannareal.

Landskapsvernområdet berører deler av gnr/bnr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/13, 19/15, 19/19, 19/20 og felleseie under gnr. 19 i Andøy kommune. Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 9.000 dekar, herav ca. 400 dekar vannareal.

Grensene for reservatet og landskapsvernområdet fremgår av flyfoto i målestokk ca. 1:17.000 datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Andøy kommune, hos fylkesmannen i Nordland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet og landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med reservatet er å bevare et område med interessante myrtyper og et variert planteliv mest mulig urørt. Sikring av en lokalitet med elveperlemusling er også tillagt vekt.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et tilnærmet uberørt, naturskjønt og karakteristisk landskapselement i Vesterålen.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene VI-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Plukking av elveperlemusling er forbudt.

For dyrelivet for øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.

V.

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder veibygging, uttak eller utfylling av masse, fremføring av luftledninger, hus eller anlegg, drenering og treslagskifte. Oppregningen er ikke uttømmende.

VI.

Bestemmelsene i punkt IV og V er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting samt sanking av bær og matsopp.
3.Oppføring av 132 KV-linje gjennom reservatet i samsvar med gitt konsesjon.

Arbeidet skal utføres i samråd med forvaltningsmyndigheten.

4.Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av vernereglene tillegges fylkesmannen i Nordland.

X.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.