Forskrift om fredning for Strandåvassbotn naturreservat og Strandå/Os landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning, Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-1997
PublisertII 1984 s 712
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-2016-09-09-1062
Endrer
Gjelder forStrandåvassbotn naturreservat og Strandå/Os landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning, Bodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bodø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 9 sep 2016 nr. 1062.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er dalføret Strandåvassbotn på Kjerringøy i Bodø kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Strandåvassbotn naturreservat».

I medhold av samme lovs § 5, jfr. § 6 og § 9, jfr. §§ 10 og 14 og §§ 21, 22 og 23 er den tilstøtende Strandå/Os på Kjerringøy, Bodø kommune, Nordland fylke fredet som landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Strandå/Os landskapsvern- og fuglelivsfredningsområde».

II.

Det fredete naturreservat berører følgende gnr./bnr.: 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/13, 120/25, 121/4, 121/9, 121/10, 121/11, 121/14, 121/24, 121/25.

Reservatet dekker et areal på ca. 6 300 dekar, herav ca. 600 dekar vannareal.

Det fredete landskapsvernområdet med fuglelivsfredning berører følgende gnr./bnr.: 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/13, 120/25.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 16 160 dekar.

Grensene for de vernede områdene går frem av vernekart i målestokk ca. 1:50 000 datert Miljødirektoratet september 2016. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Bodø kommune, hos fylkesmannen i Nordland, Miljødirektoratet og i Klima og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for områdene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 9 sep 2016 nr. 1062.

III.

Formålet med reservatet er å verne et større urørt våtmarksområde i sin naturlige tilstand og verne om et spesielt interessant plante- og fugleliv.

Formålet med landskapsvern/fulgelivsfredningsområdet er å bevare et vakkert og variert dalføre med et interessant og sårbart fugleliv.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene VI-VII og IX-X.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
5.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging og landing med luftfartøy.

For å verne om fuglelivet er all ferdsel til lands og til vanns forbudt i tidsrommet 1. mai til 1. juli.

6.Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig fastsette andre bestemmelser for ferdselen i området.

V.

For landskapsvernområdet med tilhørende fuglelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som endrer eller innvirker på landskapets art eller karakter er forbudt, herunder drenering, uttak eller utfylling av masse, bygging av veier, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
2.Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes løs i området.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Treslagskifte er forbudt.
4.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellfly og modellbåter) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging eller landing med luftfartøy

VI.

Bestemmelsene i punktene IV og V er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings- oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting og sanking av bær og matsopp.
3.Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Motorisert tømmer- og vedtransport på frossen og snødekket mark.
5.Elgjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
6.Småviltjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne i tidsrommet 15. september - 28. februar.

VII.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

Grunneiernes ferdsel i forbindelse med næringsutøvelse eller grunneiernes bruk av eksisterende båtrett og fiskerett.

Det skal dog ikke benyttes mer enn 1 - en - båt pr. bruk eller driftsenhet, og de som ferdes i området skal utvise spesiell varsomhet overfor fuglelivet.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.oppsetting av løypestreng og løypestrengfeste for nødvendig tømmertransport. Anlegget skal fjernes når bruken er avsluttet.

IX.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

X.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

XI.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.

XII.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XIII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.