Forskrift om fredning for Fauskeeidet naturreservat, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland

DatoFOR-1983-12-16-2000
PublisertII 1984 s 721
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-2014-02-19-225
Endrer
Gjelder forFauskeidet naturreservat, Fauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Fauske og Sørfold

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 19 feb 2014 nr. 225.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde på Fauskeeidet i Fauske og Sørfold kommuner, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Fauskeeidet naturreservat».

0Endret ved forskrift 19 feb 2014 nr. 225.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Fauske kommune: 107/1, 107/3, 107/6, 107/7, 107/12, 107/13, 107/19, 107/30, 108/1, 108/3, 108/4, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/28, 108/30, 108/35, 108/40, 108/70, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/9, 109/11, 109/14, 109/15, 109/16, 109/18, 110/4 m/fl., 110/13, 110/14, 110/21, 110/22 m/fl., 110/25, 110/26, 110/27, 110/69, 110/70, 111/9, 111/10, 113/1, 113/4, 113/8, 113/11, 113/13, 113/20, 113/34, 113/42, 113/43, 113/44, 113/45, 113/46, 113/47, 115/10, 115/18, 115/23, 115/24, 115/27, 115/28, 115/35, 115/44 og 131/1.

Sørfold kommune: 58/2.

Reservatet dekker et areal på ca. 3.500 dekar, herav ca. 2.000 dekar vannareal.

Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Fauske kommune, hos fylkesmannen i Nordland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 19 feb 2014 nr. 225.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et produktivt og artsrikt våtmarksområde og et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte plantelivet og et særdeles rikt og interessant fugleliv.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes løs i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging og landing med luftfartøy.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

Bestemmelsene i punkt IV nr. 1–3 er ikke til hinder for:

1.Beiting og sanking av bær og matsopp.
2.Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
3.Drift og vedlikehold av fylkesveg 826 (Røsvikveien).
4.Drift og vedlikehold av eksisterende lavspentlinje nord for Gamle Grønåsvei.
5.Elgjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.

Forbudet mot motorferdsel i punkt IV nr. 4 er ikke til hinder for:

1.Motorisert vedtransport over myra når marka er frossen og snødekket.
2.Motorisert ferdsel på fylkesveg 826 (Røsvikveien).
3.Nødvendig motorisert transport til koblingshus i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende telekommunikasjonsanlegg.
4.Nødvendig motorisert transport på Gamle Grønåsvei i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende lavspentlinje.
0Endret ved forskrift 19 feb 2014 nr. 225.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Å føre drensvann inn i reservatet dersom slikt avløp er nødvendig for å kunne drenere utenforliggende arealer til jordbruksformål.
2.Motorferdsel og parkering langs Gamle Grønåsvei.
3.Vedlikehold av Gamle Grønåsvei og bru over Svartoset.
4.Istandsetting, restaurering og skjøtsel av kulturminner.
0Endret ved forskrift 19 feb 2014 nr. 225.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen dersom dette blir nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.

XI.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.