Forskrift om vern for Østerdalen landskapsvernområde med tilhørende plantelivsfredning i Saltdal og Bodø kommuner, Nordland

DatoFOR-1983-12-16-2001
PublisertII 1984 s 723
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-2014-02-19-224
Endrer
Gjelder forSaltdal og Bodø kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5og§9, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf. LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Østerdalen landskapsområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 31 aug 2006 nr. 1071, 11 des 2007 nr. 1619, 19 feb 2014 nr. 224.

I

I medhold av lov om naturvern 19. juni 1970 nr. 63 § 5 og § 9, jf. § 6, § 10 og § 13 samt § 21, § 22 og § 23, er Østerdalen og omliggende myr- og fjellområder i Saltdal og Bodø kommuner, Nordland fylke, fredet som landskapsvernområde ved kgl.res. 16. desember 1983 nr. 2001 under betegnelsen «Østerdalen landskapsvernområde».

0Endret ved forskrift 31 aug 2006 nr. 1071.

II

Det vernede området berører følgende eiendommer:

Bodø kommune: gnr./bnr. 237/1, 238/5, 238/12, 238/29, 241/1, 241/2 og 247/1.

Saltdal kommune: gnr./bnr. 47/1, 47/2, 47/3, 47/5, 47/26, 47/27, 47/28, 48/1, 48/2, 48/3, 80/1, 80/4, 80/6 og 80/7.

Det vernede areal utgjør ca. 27 000 dekar, herav ca. 750 dekar vannareal.

Grensene for landskapsvernområdet er inntegnet på flyfoto i målestokk 1:15 000, datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Flyfotoet og verneregler oppbevares i Saltdal og Bodø kommuner, hos fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 31 aug 2006 nr. 1071, 11 des 2007 nr. 1619, 19 feb 2014 nr. 224.

III

Formålet med fredningen er å bevare et interessant og vakkert landskapsområde og våtmarksområde, spesielt av hensyn til de rike myrtypene og et variert planteliv og dyreliv.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer eller innvirker på landskapets art eller karakter er forbudt, herunder drenering, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
2.Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel.

Nye plantearter må ikke innføres.

3.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting og sanking av bær og matsopp.
3.Vedlikehold og påbygging av eksisterende hytter.
4.Vedhogst i landskapsvernområdets privateide del etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
5.Vedlikehold av veg og parkeringsplass ved enden av Dverset fjellveg.
0Endret ved forskrift 19 feb 2014 nr. 224.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernereglene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med vernet.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelser trer i kraft straks.