Forskrift om fredning for Herringbotn naturreservat, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-2002
PublisertII 1984 s 725
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHerringbotn naturreservat, Vefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Vefsn

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 2 juli 2003 nr. 996, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

Med hjemmel i lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde i Vefsn kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 2. juli 2003.

0Endret ved forskrift 2 juli 2003 nr. 996.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 84/1, 84/4, 84/5, 84/6, 85/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 1956 dekar.

Grensene for reservatet går frem av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juli 2003. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Vefsn kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, hos Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 2 juli 2003 nr. 996.

III

Formålet med fredningen er å bevare et egenartet og variert landskapsområde og et interessant våtmarksområde med tilhørende planteliv, dyreliv og fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder må ikke slippes løs i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging og landing med luftfartøy.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting og sanking av bær og matsopp.
3.Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Motorisert vedtransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Elgjakt med/uten hund etter viltlovens betemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
6.Reindriftsnæringas tradisjonelle bruk av området, herunder nødvendig bruk av motorisert transportmiddel på frossen snødekket mark etter gjeldende lover og bestemmelser.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem1 som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

1Inntil videre legges forvaltningen av fredningsforskriften for Herringbotn naturreservat til Fylkesmannen i Nordland, jf. vedtak av 2. juli 2003.
0Endret ved forskrifter 2 juli 2003 nr. 996, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelser trer i kraft straks.