Forskrift om fredning for Altervatn naturreservat, Dønna kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-2003
PublisertII 1984 s 728
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forAltervatn naturreservat, Dønna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Dønna

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Altervatn og omliggende våtmarksområder på Dønna i Dønna kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Altervatn naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 6/3, 6/4, 6/7, 6/12, 6/14, 6/17, 7/1, 8/1, 8/3,8/5, 11/1, 11/32, 11/34, 11/35, 11/43, 11/63, 11/70, 11/71, 11/72, 11/91, 11/144, 12/13, 12/14.

Reservatet dekker et areal på ca. 2.200 dekar, herav ca. 650 dekar vannareal.

Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Dønna kommune, hos fylkesmannen i Nordland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende dyre- og planteliv, spesielt av hensyn til rike og produktive vann- og myrområder og et særdeles rikt og interessant fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes løs i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Inngrep som kan endre vannstanden i vannene eller vannføring i tilførselsbekkene er forbudt.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging og landing med luftfartøy.
7.Av hensyn til fuglelivet er all ferdsel forbudt i tidsrommet 1. mai - 15. juli i reservatets sørlige del, avgrenset av en rett linje mellom grensepunktene 5 og 9.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting og sanking av bær og matsopp.
3.Drift av skogen i eksisterende plantefelt med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i lov om skogbruk og skogvern. Treslagsskifte og tiltak som er nevnt i pkt. IV.3. er forbudt.
4.Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
5.Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
6.Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Å lede drensvann fra tilstøtende jordbruksområder inn i Storvatn

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan fastsette andre bestemmelser om ferdselen i området dersom dette blir nødvendig for å oppfylle fredningens formål.

IX

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.

XI

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.