Forskrift om vern for Storslettmyra naturreservat og Favnvassdalen landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning, Hattfjelldal kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-2005
PublisertII 1984 s 733
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorslettmyra naturreservat og Favnvassdalen landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning, Hattfjelldal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hattfjelldal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Storslettmyra og omliggende skog- og våtmarksområder i Sørbukta i Hattfjelldal kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Storslettmyra naturreservat».

I medhold av samme lovs §§ 5 og 9, jf §§ 6, 10 og 14 samt §§ 21, 22 og 23 er den tilstøtende Favnvassdalen i Hattfjelldal kommune, Nordland fylke, fredet som landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Favnvassdalen landskapsvernområde».

II

Reservatet berører følgende gnr/bnr: 55/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 1.100 dekar.

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 57/2, 57/4.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 13.900 dekar.

Grensene for reservatet og landskapsvernområdet er inntegnet på flyfoto i målestokk ca. 1:10.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos fylkesmannen i Nordland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III

Formålet med fredningen av naturreservatet er å verne et interessant våtmarksområde med tilhørende plante- og dyreliv, spesielt av hensyn til myrtypen og et område med et særdeles interessant fugleliv.

Formålet med fredningen av landskapsvernområdet er å bevare et vakkert landskapsområde og verne om et interessant fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene VI-XI.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt. Hund må ikke slippes løs i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellfly og modellbåter) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflygning og landing med luftfartøy.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretning for fotografering er forbudt.

V

For landskapsvernområdet med tilhørende fuglelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder veibygging, uttak eller utfylling av masse, fremføring av luftledninger, hus eller anlegg, drenering og treslagskifte.
2.Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes løs i det vernede området.

3.Motorisert ferdsel, herunder bruk av modellfly og modellbåt, er forbudt.

VI

Bestemmelsene i pkt. IV og V er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Elgjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Nødvendig motorisert ferdsel på frossen og snødekket mark etter gjeldende lover og bestemmelser.

VII

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Beiting samt sanking av bær og matsopp.
2.Vedhogst etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

VIII

Bestemmelsene i pkt. V er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold og påbygging av eksisterende bygninger.
2.Småviltjakt med/uten hund etter 15. september etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Grunneiers adgang til nødvendig bruk av gjeterhund.
4.Motorisert transport av eksisterende vei.

IX

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Motorisert transport av elgjakt.

X

Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området dersom dette blir nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

XI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

XII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strider mot formålet med fredning.

XIII

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet og landskapsvernområdet tillegges fylkesmannen i Nordland.

XIV

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XV

Disse bestemmelser trer i kraft straks.