Forskrift om fredning for Simskarmyra naturreservat, Grane kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-2007
PublisertII 1984 s 740
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSimskarmyra naturreservat, Grane kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Grane

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 2 sep 2002 nr. 1169, 16 sep 2003 nr. 1170, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10, § 21 og § 23, er Simskarmyra og tilliggende områder i Fiplindalen i Grane kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl. res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Simskarmyra naturreservat». Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 2. september 2002 og 16. september 2003.

0Endret ved forskrifter 2 sep 2002 nr. 1169, 16 sep 2003 nr. 1170.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 68/3 og 68/7. Reservatet dekker et totalareal på ca 5.066 dekar. Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:15.000, datert Direktoratet for naturforvaltning september 2002. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Grane kommune, hos fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservater skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 2 sep 2002 nr. 1169.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plante- og dyreliv særlig av hensyn til mangfoldet av myrtyper og et spesielt interessant fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V - VII

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er forbudt.

2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes løs i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellfly og modellbåter) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflygning og landing med luftfartøy.
5.For å verne om fuglelivet er all ferdsel til lands og til vanns forbudt i tidsrommet 15. mai - 20. juli.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretning for fotografering er forbudt.
0Endret ved forskrift 2 sep 2002 nr. 1169.

V

Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting samt sanking av bær- og matsopp. Unntaket gjelder ikke i perioden fra 5. mai til 20. juli.
3.Drift av skogen utenfor myras randsone (jf. kapittel VI punkt 1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i lov om skogbruk og skogvern. Unntaket gjelder ikke i perioden fra 15. mai til 20. juli. Treslagsskifte og tiltak som er nevnt i kapittel IV punkt 3 er forbudt.
4.Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkant i forbindelse med tillatt skogdrift. Unntaket gjelder ikke i perioden 15. mai til 20. juli.
5.Motorisert ferdsel i forbindelse med reindrift og tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt.
6.Jakt på hjortevilt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne, fra og med det tidspunkt elgjakta starter. Unntaket gjelder uansett ikke før 15. september.
7.Ettersøk og felling av skadd vilt etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
8.Ferdsel, herunder motorisert ferdsel langs eksisterende veier.
9.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veier.
10.Reindriftas bruk av området til beiting.
11.Reindriftas bruk av luftfartøy. Unntaket gjelder ikke perioden fra 15. mai til 20. juli.
0Endret ved forskrifter 2 sep 2002 nr. 1169 og 16 sep 2003 nr. 1170.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen.
2.Skoghygieniske tiltak i randsonen omtalt under pkt. 1.
3.Ferdsel og bruk av gjeterhund i samband med reindrift.
0Endret ved forskrifter 2 sep 2002 nr. 1169 og 16 sep 2003 nr. 1170.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig fastsette andre bestemmelser om ferdselen i området.

IX

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

X

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.1

1Inntil videre legges forvaltningen av fredningsforskriften til Fylkesmannen i Nordland.
0Endret ved forskrifter 2 sep 2002 nr. 1169, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

XI

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 2 sep 2002 nr. 1169.