Forskrift om fredning for Bjortjønnlimyrene naturreservat, Grane kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-16-2008
PublisertII 1984 s 742
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-1989-06-09-473
Endrer
Gjelder forBjortjønnlimyrene naturreservat, Grane kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Grane

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 9. juni 1989 nr. 473.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et myrområde ved Øvre Fiplingvatn i Grane kommune, Nordland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Bjortjønnlimyrene naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 65/1, 65/2.

Reservatet dekker et areal på ca. 4.300 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av flyfoto i målestokk ca 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juni 1989. Flyfoto og fredningsbestemmelsene oppbevares i Grane kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et våtmarksområde med tilhørende plante- og dyreliv, spesielt av hensyn til de intressante myrtypene og et rikt og interessant fugleliv.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes løs i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel (herunder også bruk av modellbåter og modellfly) er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflygning og landing med luftfartøy.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretning for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting samt sanking av bær og matsopp.
3.Drift av skogen utenfor myras randsone (jfr. pkt. VI.1.) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i lov om skogbruk og skogvern. Treslagsskifte og tiltak som er nevnt i pkt. IV.3. er forbudt.
4.Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
5.Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
6.Elgjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsona rundt myra.

Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen.

2.Skoghygieniske tiltak i randsonen omtalt under pkt. 1.
3.Fremføring av nødvendig driftsvei til skogområdet øst for Øvre Fiplingvatn.
4.Oppføring av eventuell ny kraftlinje parallelt med eksisterende trasé.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nordland.

X.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.