Forskrift om fredning for Stabbursnes naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-12-16-2012
PublisertII 1984 s 753
Ikrafttredelse16.12.1983
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forStabbursnes naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Porsanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 25 feb 2002 nr. 194, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Stabbursnes i Porsanger kommune, Finnmark fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. desember 1983 under betegnelsen «Stabbursnes naturreservat».

II.

Det fredete området berører gnr./bnr.: 9/1, 9/7, 9/8, 10/1, 15/1 og 15/88.

Resvervatet dekker et areal på ca 16,2 km², hvorav ca 14 km² er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet september 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Porsanger kommune, hos fylkesmannen i Finnmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 25 feb 2002 nr. 194.

III.

Formålet med fredningen er å bevare:

1.Et våtmarksområde som er svært viktig for en rekke arter av ender, gjess og vadefugl.
2.Et område med velutviklet havstrandvegetasjon med variert flora og flere sjeldne plantearter og plantesamfunn.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, jfr dog punktene V og VI.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt inkludert sjøpattedyr, herunder deres hi reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt (jfr dog pkt. V,8).

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel på land er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

I tiden fra og med 1. mai til og med 30. juni og fra og med 10. august til og med 20. september er all ferdsel forbudt innenfor et område avgrenset med stiplet linje på kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet september 1983.

0Endret ved forskrift 25 feb 2002 nr. 194.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
4.vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer
5.sanking av bær og matsopp utenom perioder med ferdselsforbud
6.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette
7.eggsanking på Kråkholmene i samsvar med viltloven og dens forskrifter
8.jakt på rev og kobbe i perioden f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. mars

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som gjør vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket
4.kanalisering av Stabburselvas utløp når dette er nødvendig for å lette oppgangen av fisk i elva
5.ferdsel i området med tidsbegrenset ferdselsforbud, når dette ikke er i strid med verneformålet
6.oppføring av båtnaust.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX.

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2002 nr. 194, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områder til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.