Forskrift om vern for Søndre Jeløy Landskapsvernområde, Moss kommune, Østfold.

DatoFOR-1983-12-23-2016
PublisertII 1984 s 759
Ikrafttredelse23.12.1983
Sist endretFOR-2010-04-16-1094
Endrer
Gjelder forSøndre Jeløy Landskapsvernområde, Moss kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Moss

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1983 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6, § 7, § 13, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 16 juni 1997 nr. 694, 13 des 2002 nr. 1565 (forskriften gjengitt i sin helhet), 16 april 2010 nr. 1094.

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet omfatter følgende gnr./bnr. i Moss kommune: 5/1, 2, 3, 4 og 5, 6/3, 5 og 15, 7/1, 2 og 3, 8/1, 2 og 3, 9/1, 2, 3 og 4, 10/1, 2, 4, 15, 23, 34, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 og 110, samt Trondvikvegen 54, 62, 68 og 76.

Landskapsvernområdet omfatter et areal på 3946 daa.

Grensene for Landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Direktoratet f or naturforvaltning april 2010. Kartet med verneforskriften oppbevares i Moss kommune, hos fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 16 april 2010 nr. 1094.
§ 2.Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskap på Søndre Jeløy med geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, som f.eks. hogst av alleer, karakteristiske frittstående enkelttrær, tregrupper eller trerekker utenom de ordinære skogarealene, nedriving eller annen ødeleggelse av steingjerder, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller andre innretninger. Opplistingen er ikke utfyllende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig
2.Ombygging eller omfattende eksteriørmessige utbedringer av eksisterende bygninger skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten.
3.Områder med edle lauvtrær skal være forbeholdt disse treslag.
4.Våtlendte skogpartier må ikke grøftes.
5.Egenartede eller spesielt store og vakre trær beholdes over hogstmoden alder. Hogst av hule trær er ikke tillatt.
6.I strandsonen og den innenforliggende verneskogen er all vegetasjon fredet mot ødeleggelse ut over det som følger av lovlig ferdsel. Dette er likevel ikke til hinder for at døde eller svekkede og tørre trær eller vindfall kan drives ut. Forvaltningsmyndigheten kan videre gi tillatelse til egnede skogkulturtiltak dersom skogen rammes av skade. Bredden på verneskogbeltet bestemmes av forvaltningsmyndigheten i samråd med skogbruksetaten

Bestemmelsene under § 3 første ledd er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vanlig vedlikehold og drift av villaeiendommene, eksisterende veger og andre anlegg.
3.At eksisterende jord- og hagebruk skal kunne opprettholdes med driftsmåter som til en hver tid er vanlige, forutsatt at de ikke kommer i konflikt med verneformålet.
4.Oppføring av bygninger eller anlegg i tilknytning til landbruk, uttak av masse i forbindelse med slik bebyggelse, samt opparbeidelse av dammer, men slike tiltak må godkjennes av forvaltningsmyndigheten.
5.Deponering av søppel og utfylling av masse på steder anvist av forvaltningsmyndigheten.
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

Når det gjelder skogskjøtsel bør denne legges opp slik at man får en mest mulig variert sammensetning av skogen m.h.p. alder og stedegne treslag. Det bør tilstrebes en skiktvis skogstruktur. Sluttavvirkningen skal så langt det er mulig begrenses til små flater. Skogbevokste arealer søkes opprettholdt med samme fordeling mellom barskog og lauvskog som før. Ved skjøtsel av bryn ut mot dyrket mark og andre åpninger i skogen, skal en i størst mulig grad favorisere lauvoppslag, spesielt edle lauvtrær.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Østfold. Til å bistå med forvaltningen oppnevnes et tilsynsutvalg med følgende sammensetning: En representant fra grunneierne, en representant fra skogbruksetaten, en representant fra kommunen, en representant fra de antikvariske myndigheter samt en representant fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Utvalgets medlemmer med varamenn oppnevnes av fylkesmannen etter innhentet forslag fra grunneierne, kommunen og de øvrige berørte myndigheter.

Utvalgets funksjonstid er 4 år og forutsettes å følge de kommunale valgperioder.

§ 7.Delegering

Den rett Kongen har etter lovens § 6 til å fastsette nærmere regler for området og om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger mv., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra vernebestemmelsene, overføres for dette området til Miljøverndepartementet.

§ 8.Ikrafttredelse

Disse bestemmelser trer i kraft straks.