Forskrift om fredning for Grandefjæra våtmarksreservat, Ørland kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-12-23-2021
PublisertII 1984 s 772
Ikrafttredelse23.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrandefjæra våtmarksreservat, Ørland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Grandefjæra våtmarksreservat, Ørland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Grandefjæra i Ørland kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 23. desember 1983 under betegnelsen «Grandefjæra naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 62/1; 63/1; 63/2; 63/3; 63/4; 63/6; 63/7; 63/8, 64/2; 64/3; 64/4; 64/5; 64/6; 64/8; 64/9; 64/10; 64/13; 64/14; 64/15; 64/17; 64/22; 64/23; 64/24; 64/26, 51, 52; 64/36; 64/37, 41, 64/60; 64/62, 71; 69/17; 69/44, 83; 70/2; 70/21, 73/2, 73/2; 73/3 m.fl.; 73/4; 73/5, 19; 73/12; 73/13 m.fl.

Reservatet dekker et areal på ca 21 km², hvorav ca 0,3 km² er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Ørland kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et internasjonalt viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, inkludert sjøpattedyr, herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands samt lavtflyging i luftrommet over reservatet, er forbudt, (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
4.vedlikehold og oppsetting av gjerder
5.sanking av bær og matsopp (utenom eventuelle perioder med ferdselsforbud)
6.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette
7.flytrafikk ved Ørland flystasjon
8.bruk av rettigheter til naustplass og båtstø av grunneiere og rettighetshavere
9.henleggelse av åkerstein
10.utføring av nye kloakkledninger, når anlegget er godkjent i medhold av gjeldende forurensingslov
11.etablering av nye gjøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer og nødvendig motorisert ferdsel i denne sammenheng
12.uttak av sand og grus til husbruk og nødvendig motorisert ferdsel i denne sammenheng.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som gjør vesentlig skade i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter
2.tang- og tareskjæring
3.gjennomføring av militær virksomhet av ikke-operativ art, herunder øvelser og oppføring av militære installasjoner.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre spesielle tilfeller, dersom disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områder til Miljøverndepartementet. For Grandefjæra (lok. 5) gjelder at områdets status som naturreservat skal tas opp til ny vurdering om 20 år.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 23. september 1980 om midlertidig fredning av Grandefjæra naturreservat.